Skip to main content

Full text of "Cuvari Jugoslavije - Zelena knjiga - muslimani"

See other formats


CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH DIZDAREVIC, (Mustafe) Zlatko - "Pariz" 
1948. - Beograd Soci.inl ir.l-ick.-t »-Vpnhl i hi Bnsn* i *Wl" ]:;■.-■■ ■ 
REPUBLICKI SfcKHLt Aki.iAT /A UNiJTKA;,!-Ji i'iO.. .: 
SLU7RA DRzAVNE BEZBJEDNOST! 

Sektor SDB Sarajevo R-.p-.r nski bmj .Jfj^li 

Linija rada - ol l>at.wi) -vidfnt \r.^£ f£_ 

Radnik - 5590(1 PRUtOLOG 
2a brisanje opnrativne ve.v 'TAR 1 . Z" Na osnovu ta£aka 6.i 16. Pravila o radu SDBpredlazemo da se brise kao 
operativna veza SOB; DIZDAREVIC /Mustafe/ ZLATKO, rodjen ?2. 1.1948. godine 
u Beogradu, drzavljanin SFRJ, zavrSio FPN, 2aposlcn kao glavrn 1 odgovorni 
urednlk Casopisa "Nedjelja", nastanjen u Sarajevu ulica Vlatka Markovida 
broj 7. 

0BRAZL02ENJE: 

Sluzba jo u kaat*i*;tii sa Dizdartjvicflm od polnvinn 1977,qodine . a angazovan 
je za saradnju avtjtiSU 197a,godine i korisu-n jk P»-t?ma lieu koje je pod 
operatlvnlw tmmanotn SOB /broj dosijeo D-482/ kan i clanovima tzv. "Pans- 
ke grupc NDA". U protcklom periodu je Sluzbi prezentirao vi5e kvalitetmh 

■ saznanja o pome-nut fm licima kao i vi£e operativnc korisnih podataka i2 

&'syoj1h kontakata sa stranim DKP t navinarima. 

Obzlrom da Oizdarevic vise nije u objektivnoj mogucnosti za koristenje po 
■■ -zadaclma SDB, predlaiemo da se briSe kao operativna veza. a da se njegov 
dosije unlStf. 

Tokom operativnog kortStenja, nije obudavar. iz speci jalistUkih dlsclpHna 
SOB. Izvor nije nagradjivan. a Sluzba prema njemu nema neizmiremn obaveza 

H ! >','-.» ' ** 

^>'- ; '£# . 

'^Sarajevo, 6. 12. 1990. god ine 

MM^ PRE0LA2E SAGLASAN . j 

^tfflCCUtK SEKTORA SDB PODSEKRET^R Ztf'SDB, 

j^jrtm^ mi tomr 

Bp.*l; : 00LUKA L 

j&'.'to osrtovu tacko 5. Pravila o radu SDB odobravam da se Oizdarevic Zlatko 
■■>*br1Se kao operativna veza SDB pod pseudonimotn "PARIZ". 

" Saratevo 0D0BRAVA 

J REPUBLICKI SEKRETAR 

ZA UNUTRASNJE P0SL0VE 
BcsIC'KUHAMEO - - 366 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH ULBIC, (Ibre) Mehmed - "Piper" 
1924. - Zivinice 
' Op. radnlk: Ba5i<5 Muhidin 
Dana: 15,5.199o. godine. ■/"Bat', "evid PRIJEDLOG 
za brisanje op. veze "PIPER" na osnovu cl. 49. Pravila o radu 

SDB, za: 

DJULBld MEHMEDA, sin Ibre, rodjen 11.7.1924. godine u 2ivinicama, 
Musliman, drzavljanin SFRJ, penzioner, stalno nastanjen u Olovskim 
Lukama, opStina Olovo. 

R A Z L O 2 I 
Kontakt sa op. vezom "PIPER" je uspostavljen 1988. godine i do 
sada je redovno SDB ustupao bezbjednosno-interesantna saznanja 
o neprijateljskoj djelatnosti jednog broja lica iz Olova koji 
su se eksponirali sa pozicija rouslitnanskog nacionalizma. 

Obzirom da je loSeg zdrastvenog stanja i da je vremenom izgubio 
stecene pozicije prcma bezbjednosno interesantnim liciirua, obje- 
ktivno isti sad i u narednom periodu nede biti u mogucnosti da 
ustupa bezbjednosno-interesantna saznanja SDB. 

Napominjemo da op. veza "PIPER" nije obucavan iz specijalistiakih 
disciplina i nije rau bio poznat pseudonim pod kojim je vodjen. 
Slufcba nema neizniirenih obaveza prema istom. Imenovani se V ne mo2e 
koristiti po problematic! SJB. 

Zbog navedenih razloga predlaSemo da se op. veza "PIPER- brise, 
a materijal iz dosijea uniSti. PREDLA2E OP. RADNIK: 
Baltic* Muhidin 

^TW^ D L U K A 

Na osnovu cl. 49. Pravila o radu SDB, odobrava se 
veze "PIPER" iz aktivne saradnicke mre2e. 

Sarajevo, SAGLASAN 
naCelnik ODJELJENJA 03 
\\Wf(n<«iS>M 367 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH ESPIC, (Avde) Idrizom - "Prvenac" 
1965. - Rijeka/Olovo Soci m! :>Li ■*■. i Hij|Mil-l ir.,1 Ro:',:',,) i H. '•■-: 

rep: x.i ■<■':?. \ .•'. , :K!'.i'TAi'!..'AT '.'-A in ! :*kasn.!!" 

! ..-!. , I: .- fry- h--.-: ■ ■-■■ =• • 

S-^'k: .v Si-: :■ n 1 j-v . 
I.Lfi] s;j H.n;.i : ->,i' 1 
Pidn':: % VJ it . ■■ 


i» p. i j r: !j l. -; ; 
/a raskid saradnjo sa opurn t i vn j-ii v.'/'jni "PHVKJ.'A 1 ."' 

N.-i oinQv.i ■•! ma 17. '"ravila o rndu Sl 1 :-, -T-.-.t I.ji-.'ir.o l" ::■-.:-: : : i' l k. \'i ».n KSPIC? M>ri;:i>M, sin Avde i Ajke, ro. j ■..!> Mi. ] o:r i novi .', j.-ii iJ.J.I'j.o godine u sulu Rijoka, opStina OIovo, M.icjl Lnuiii, driiavl.; :in in SITU, KV li- 

mar, Kaposi on it f'DV "stupCanica" Olovo, .r.alno nastanjon u nijsstu rodje- 
n ja . 

B R A 7. \. fc E NJ E: E5pic* Idrlz je 19.5.1989. godine, arvjaiov.tn za saradnju sa si unborn 
driavne box!) p'dnost I kao Opcrativna v»>z,i pod pseuJonimom "PK\'!-;NA<-*" 
radi pracenja grupo buzbjednosno-interosnntnih lica kojn su so ok:;po- 
:i t ": 1 i ;: i* i . \ ,".*■ j .-, r"i*!Ini sa pozici ja in- : :? '. i m.insfc nq n.icjnmll^i.i h? ^'.: 
svojim i.?t?:piniii doprinosili pogoraan j»; :n<:d J ulj udakii; l n^.-ci juna ciona- 
lnlh odnoja ti Soktoru Primarne proradc- drvcta SUP "iicvHrjariicja " OLo-.o. 

Imajudi lj vidu da sc kroz pracenje pocionutih lico nije doslo do sa- 
znan]a koja ukazuju na organizovanost i llcgalno nepri jatcl jsko djelo- 
vanje, te da jo i sama op. veza "PRVENAC" ixgubila poz icijo prema isti- 
ma, predlazoroo da so isti briSo iz aktivnaq saradnickog odnosa sa SDB, 
te da so c!o3ije izvora unigti. Op. veza "PRVENAC" nije obucavan i2 speci jalis tickih disciplina, nije 
nagradjivan, to SDR prema is torn noma nikakvih obavcza . Sarajevo, novombar 199o. god 

PREftT, 

Dellc* 'Dor isa NA£BL|uA SEK70RA SDB SAG LAS AN,: 
PODSEK&ftfAR jLh . 

Novic Sroaoje DB Na oep.ovu l.i .':>-.-:• ' 
sa Esnir ! :r : .:r>rv D U K Pravila o rad*a SOU, o-lobr.nvam da so raskinv saradnja '."-p. voxom oo-: "PRVEKAL"" . SaiTO*-.- 368 pr:rL^LicKi sekretar 

i:A L^'.'TRAENJE POSI.CTOE; CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE l) BIH FESTIC, (Adema) Mustafa - "Micigen" 
1935. - Burmori/Stolac ■*— : v«;.^,.,. ... ■ UP I'T N I K ^.eg.br , < . .mtj Prerlac, o£cvo Lrac 1 lnc FESTIC? ';.2ema) MUSTAFA 2; FMwSoala •Mi^iccr." 3. Godtna,»3«ato, opStina 1 SR 
rodjenja (ra struie drfavljano 
i drlava) 26.4.193:, u Burmori - SO Stolac f SR BiH Kjoato 1 ndreio boravka 
(preblvalUtA) Sarajevo, H.Brklla 16 BraC&o atanjo oJenjen Narodnoat Musliman 7. DrXavljanatvo SFRJ tavrlana 'Bfcola tit fakultet 
■truCna kvallfikaclja FPN - doktor socioloSkih nauka orTmniracije gdje je 
zapoalen Fakultet pol, nauka u Sarajevu ■Jeato profesor twCjfariinii) djcUtaoitL ■USSs nauka i obrazovanje « 


tuiaja stranlh jezlka engleski 13.' ^udlvldunlr.c osobine - aklcnosti 
Suite, -bobl 

^ ■:■'■'■ nema ;V> 14. Da li Je £lnr. Sr da is, fodacl Ii pre'.: 
fcajraV.t.eriSf.} l <• 
proSloa* 369 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 


DOPUNE I PROMJ] 
po upitniku V <- 

If 


i 


Prezine,o£evo ine i ime 


^rSTlC Adea Mo^/CPA 


Pseudonim 


"MlClGEir" 


"-■■' ' * 


- 


"\ Reclni brTDJfitanja 
j.kod ko^eg je restala 


TERST PROMJENE 
> 


SriSe ae ka» «p*vc&a Ceatru SD3 Sara;} eraser au 
prestali ualtri sa »jeg»T* dalje usajtraYajije* 
,v 


^redJLatemp da ae uatenja.! •P#tgbc prfriTira. 


■ 
■ 


£'"■ 
. 


&-.'■■- 
> 


fe^- 


1 , • y>H S3 ".'■ 
ffp flff Sara j era dana 26.4, 138*9 KCMJEJU IZVfStO: 
Amkft SteTftBCeTic ■^ : ^K'>1 370 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADN1CI UDBE U BIH FILIPOVIC, (Mustafe) Ibrahim - "Fib" 
1906. - Glamoc 


radnikx - Cizroic* Enes "*"■* "~ 

PRIJEDLOG 

Za angazovar.je operativne veze pei: c-seudoninwm "FID" 
na osnovu Clana 46. Pravlla o radu Sluzhc ^rzavne bezbjed- 
nosti za: 

FILIPOVlC IBRAHIMA, sin Mustafe i KelCe, rodjen 6. maja 
19o6. godine u Glamoiu, Musliman, dr2avl janin SFRJ, penzioner, 
Clan SKJ, nastanjen u Sarajevu, ulica SlaviSe V.Cice broj 8. 

R a z 1 o z I 

Sa Filipovid Ibrahimom, na5a Slu5ba kontaktira od 
. jula 1978. godine, kada je sa njiin obavljen informativni raz- 
govor, koji je potvrdio na§a operativna caznanja da je blizak 
HadJijahi<5 Muharoecu /OO/. 

Filipovic" nam je od tada dao nekoliko interesantnih 
podataka o Hadzijahldu. Opoznao nas je da je kod Had2ijahic*a 
prisutna tema, kako dokazati da je pristupaSni je i sloSenije 
* pisati i govoriti rajesto Musliman - Bosanac, "BoSnjak*. 

."^ Osim pozicije koju ima prema Hadfcijahicu, Filipovic" 

,v;je i u poziciji da nam uatupa interesantne clanke neJcih poli- 

S'&tiekih emlgranata /Balic" Small i dr./, 1 ;#%\ ,. 

-?Sf iV*i i ' • " : *~ "-■' * : 

§Spf, "^ " - ; * z navedenih razloga, predlaSemo anga5ov^nje^FiilpbyT<5 

^'XBRARXMA za operativnu vezu pod pseudonimom "F I B" J > '*??&£ ;"vl-j 

^.Sarajevo, l.decerabra 198o.god. PREDLA2E; :: 

/Clzmi<* Enes/ 

D L, U K A 

Ma osr.ovi: Siana Pravila o radu SDB, odobrava se 

angaiovanje op.vcze "FIB" - FILIPOVK? I BP AH I !•'_=•. . 

Sarajevo, naCelnix centra sdb Amir.' /fialJ :t ^*<^-v 371 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HADZIABDIC, (Mehmeda) Halid - "Mozel" 
1949. - Prusac/Donji Vakuf 
CEKTAR, Rftf. br, 7 *$^%r%$ H5">: UPITNIK S Pftflntc, vvJrTQ lir.T 1 In-c Co4«a«. Kjrilo. cpjltni i $k 


10 12. Br*loo itanfe N-inxtnoti Dfi^TikrifiTO Zulnuflhc (*r»U tk>tli) S'.uir I mftilo uiijnorc ill prcdu-P' VriJa ((jranj| dfcUinoiH WkLfl tr*C<n+ F o4AOt>i4 »lru£jv* Ztunft ifrjalh jfiibd 


D« II If £»*n f K 


...,1j "T^a^ kMO^BJL 


19^9-?-u 1t. 1 .t:u - !3onji Vakrif t SHSiH Sarajevo t AliJe Hodaica-2o. Neozenjen 
Muslim an SFHJ j Profesor Gazihusrefbegova medroaa .u Sarajevo Vjerska institucija Zavriio gazihusrefbegovu medreeu i zatiin 
arapsku knjizevnast i arapski ^ezik u Kaiiii, Govori arapskim ;Jezikoima - pozna'jeH^ eagles ki LLrrcn -rs^l- 372 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH za angaiovanje 2a saradnju na osnovu clan?. 46. Pravila o radu SDB 
za: 

- HADSlABDiC" HALIDA, sin Mehmeda i Halide, rodjen 30.10. * 
1949. godine u Pruscu - Donji Vakuf, Husliman, drSavljanin SFRJ, 
zavrSio. Gazihusrevfcegovu medresu, a potom arapsku knjiievnost i 
arapski \ jezik u Kairu, zaposlen u Gazlhusrevbegovoj medresi kao 
profesor,. nastanjen u Sarajevu ul. Alije HodSida br. 20. Nije Clan 
SKJ /; RR ?ratna jedinica JNA" ♦ ' * 

R A Z L Z I 

U drugoj polovint 1981. godine u vi£e navrata kontaktirali smo Had2i 
abdid Halida, koji je zaposlen na radnom mjestu profesora u Gazi 
husrevbegovoj medresi - Sarajevo. Tokom ovih kontakata, Had2iabdid 
nam je dao nekpliko intercsantnih zapa£anja o nepri jateljskom djelo 
vanju Spahid Mustafa (POO), kao i zapa2anja o imamima Kadri'^Jiusta 
fi i IbriSevid Salihu zv, "Brada" (oba bliske veze naistoj ideoloS 
koj platform! sa Spahidem) f a rado ga u svoje druStvo prihvataju 
Bristrid, Senahid - profesor u Gazlhusrevbegovoj medresi (istupa sa 
kleronacionalistidkih pozicija) , Spahid I sine t, prof, u Gaziliusrev 
begovoj medresi i drugi. Za Spahid Mustafu, izvor izmedju ostalog 
ka£e/.da je Mustafa "protiv sadaSnje organizacije i nafiina rada od 
govornih u IZ-aVi zalafce se za "krupniji preporod" posebno u pog 
ledu "bolje organizovanosti i rada IZ-a sa vjernicima, pridobija 
nju omladine" i potrebe "otvaranja dajdfcinica uz dzamije isklju 
civo za okupljanje muslimanske omladine'' isl. 

Kako Had£iabdid radi u Gazlhusrevbegovoj medresi, to preko njega 
r?czemo pratiti eventualno interesantne komentare na medresi kao i 
djelatnost po^dlnaca koji su sg joS ranije cksponirali, kao Sto 
su Bristrid Senahid, Tokld Safet, Karid Mustafa (oba sudjena po "MM" 
F:adoncid Muhand brisana (FCO) i dr. Prvenslveno, Kadziabdid Halida 373 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HADZIC, (Ibrahima) Hazim - "Iftar' 
1952. - Sladna/Srebrenik 
WT%'n : . :§»BiSAHA JEVO.. , Rr* lk &-&O0A m UPITNIK S 2 
:i 

■t 

5 
li 

7 


Pn-fiuif, nOrvo iiuc 1 liui' 
P,M'ui1iniim 

(Iinlniii. mj««Kl(i. npSliiia i 5N 
FOtlcnjii (7.;\ slmur clr/:ivlj;mc 
1 driavii) 

MjirsTu i .'Ulrc.sa l)0rvivk;i 
(prubiv.-iliM.i) 


HADZIC Ibrahim* HAZIM 


"IJ-vpAB" 

1952, god. s.Sladna .opstina Srebr-nik 

Gorno« Olovo, opstina Olovo 


[ir<lf tin 5(BllJc 
h'nniilutisl 


ozenjen 


Uusliman 


OrJavlJaittrvo 


SFRJ 


8 


Zanlinanje fvrsla posl.i) 


sv^stenik /imam/ 

Niiziv i mjrs'o usLaiiovc ill 
prcriuzefa gdjc je zaposlcn 


Islamska sajednica-Odbor IZ /Olovo/ 


■ 10 


Vrsla fgraiia) tljctatnosli 


Vjerska institucija 


1) 


Skolska sprcma, odnosno slruCna 
kvallflkacija 


zavrsena fc!edp«sa /rang SSS/ 


ti 


Znonje slranlli Jczlka 


sovori arapski jez.i djeliaiicno njtma^ki 


\.i 


IndividiialiH- osobiiu- — sklonoslt 
innnr, linlii 

Da li \v <"lait SK 

| '(111 ill 1 1/ |H l>Mll?tll '■ ill llj'C 

k;it:<L|i-iislil.- vi :nw /a |ii,.-.|,.si 


.... 


M 374 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ■m 21 n 23 


Oa iio v.. ft (i c<i £ov a rtj a "' v ■/; : '■ A -'£ $ "$ ; n) I.til1|ji JOitfi b) Nepnjucljskfl djtloifiosl kojn c) ObTJltln na koju !c i^.uij :.:,,-,: Vrstn sarsdnika j at Mjcslo, driavi i ivejslvo 
ho n vie a U} Mjcscc I godlnn iipi^ivanj.i 
u lilO£lfan»{vo u) 0a- jl ; fc kflrfSicn prljc 

. Qdlasirt u^'liiosironslva t nV (I) Vrsis Siradrtikq C) N-ltlh MjJMdlvailja * f) Matin odriavanja vc?c ♦Sfcpeii pouidanusll sarstdnlka nil i£2 ■■ Or^vVii ru'S na veil Ostall potlacl, mlSIJunja i prijcdlozl 
o snradnlkn I saradnjl oftv^s^ ^j^^WTi j^j^^^f InforDiator poazds.ii 


***U,*-< * \* ...^^.■f,',. J ,;|.«. Vj J daiia 29.6. 77. Upilnlk papunic); 

ljvici* To.iic 375 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HADZIMESIC, (Mehmeda) Murat - "Sabah" 
1925. -Foca CENTER SOB SARAJEVO" ' "^'" : 
Op, radnlk: 02UBUR NAZIF 
Odjeljenje 03- Reg.br. ' "^ '--tO'GG Dat.ev. J4.// $1 <? PRIJEDLOG 

2a brlsanje 1z aktivne saradnlcke mre2e saradnlka w Sabah* . Hadilme 
$\6 Murat 1 njegevo reglstrovanje kao operatlvne ve2e "Sabah", a na 
osnovu alana 46. Pravlla o radu SluSbe drfavno bezbjednostl za: 

- HA02IHE5IC MURAT, sin Mehmeda, rodjen 1925, god. u Fofi 
Musliman, driavljanln SFRO, oienjen - sluibenlk, zaposlen u Gazlhusre 
vbegovoj medresl - Sarajevo, na radnom mjestu sekretara medrese, na 
stanjen u Sarajevu ul. Dani^a DjoklCa br. ] # Clan je SKJ-u, R A Z L Z I 

HadMmesiC je 1 973* godlne angaiovan za saradnju na dobrovol jnoj osnovl 

pod pseucfonlmom "Sabah", a bio je usmjeren na pra^enju op. interesa 

ntnih Ilea (SukHC Nljaza (00). Radonclc" Muhameda - brlsana (POO). 

Sallhspahic Diemala - brlsana (POO). 1 bezbjednosno Interesantnlh "do 

gadjajajna Gazi husrevbegovoj medresl, 

U poslednju godlnu dana "Sabah" je izgublo pozlclje prema navedenlm 

Helena, jer 1 s 1 1 v15e ne rade na Medresl, 

Podatke koje je SluZba u poslednje vrljeme doblvala od saradnika mogu 

se ocljenltl kao perlfennl, a odnoslll su se IskljuClvo na prlbavlja 

nje spiskova uCenika medrese, vrfienje provjera za neka bezbjednosno 

interesantna Ilea, kao 1 zapaianja o posjetama op. Interesantnlh Hca 

u medresl, a posebno stranaca. 

S obzirom da saradnlk nema objektlvnih moguCnostl na pracenju Hca 

interesantnlh za SOB, predlazemo brisanje iz aktivne saradnlcke are 

ze saradnlka "Sabah* 1 njegovu preka tegor i za,: i j u u op. vezu "Sabah" Sarajevo. 10,11 . 1 9 fU . godlne P r c- d 1 a i . 
Pp. j-adni k 

Dzubur Kazif 376 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH HASANOVIC, (Muhameda) Bilala - "Kabul" 
1945. - Sopna/Zvornik 
3p.ra4i1k: Tureinovltf fefctart ~~iit-t.i£. 

PRIJEDLOG 

Za angalovanje saradnika, na osnovu tlana 46. Pravlla o radu Slutbe drZavne 
bezbjednosti za: 

HASAH0V1C BILALA, sin Muhaneda i majke Zejne, rodjen 1S.5J945.godfne u 
selu S0PHA t Zvornik, vjersko-prosvjetni referent u StarjeSinstvu IZ-a u SR BfH, 
Hrvatsku 1 Sloveniju, zavrfiio orljentalistiku, oienjen, Muslimn, driavljantn 
SFRJ, nastanjen u Semlzovcu, broj 82, nije Clan SKJ. 

R a z 1 o z i 

Zbog djelatnostl si kleronac1ona11sti€k1h poziclja Hasanovit je l9S3.g, 
zaveden pod operativnl tretan Sluibe /POO/. Po "nalogu" Swjlovtt Alwdi /00/, 
Bilal je aprlla 1983.g. boravio u Zvorniku u cllju inicifranja vjernlka da u Sto 
aasovnljem broju prisustvuju sudjenju S«j1C Huseina - iwn 1z ZvornlU. Imjrti 
u vidu navedeno, kao 1 rantja saznanja o njegovoj neprtjateljskoj djelatnosti. sa 
istim je obavljeno ratf iMavanje, kada «u je izrecena njera upozorenja, a ostavljena 
je "mogu^©^ nastavka kontakata sa imenovani* u ell ju op.koifcinovanja. 

U poCetnin kontaktina KasanoviC je pmiio neka bezbjednosno-interesantna 
zapalanja, nedjutin izbjegavao je preclziranje podat&ka o nosiocitt tlh negatlvnostt. 
da b1 se u daljin kontaktina "potpuno otvorio" i ptfeo pruiatl kvalitetna saznanja o 
djelatnostl pojedln&ca 1z struktura tZ i ilre. 

"Qtvorenost" KasanoviCa prew Sluibi doSla je^osebno do izraiaja po pov- 
ratku sa pasfc^rzl.rog rate iz Auftralije. Imenovani je samoinicijativno trazio 
kontakt sa Slutbom, kojoni prilikom je ukazao na bezbjednosno-interesantne komentare 
pojedtnih 1 ica na privremenon radu u AustraUji* Od tog perioda Hasanovii samoini- 
cijativno insistira na kontaktu sa nama, a o svojim zapaianjiiw vise puta nas je 
Sire informisao, naro£ito povodom "slufiaja" Snajlovida. Svoje "propuste" i H gre5ke" t 
kako (iesto istiCe, vezano su isklju^ivo za Snaajlovlda, jer mu je, kako kafe, "slije- 
po vjerovao". a pa njegovom naredjenju isao je u Zvornik, u cilju aninhranja vjer- 
nika da masovno prisustvuju sudskom procesu SnBji<; Huseina. za Koga <aie, "aa je 
Smajlovicev ueenik". 377 CUVARf JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH * izfkao 1 bezbjedno-lnteresa^ 
izmedju ostalih ukazao na 'pQna5anje : $tuUnqyid Muharema, -PaSalli 'Enveri V:.imam; '■/'- 
u KladuSi, koji svojim komentarima 1 ponaganjem zasluZuju intares' SluJbe, to"'." :< 
Cemu sino ranlje informlsali. Vedlna podataka o kojim nas je u proteklom periodu 
informisao Hasanovid, provjeravani su preko saradnika M Lam1s" 1 "Kadir". Kroz dosadaSnje kontakte imenovani zahtijeva "strogu konspirativnost", 
naglaSavajudi "ako bi me neko vidio da imam kontakt sa SluZbom, ne bi mi bilo 
mjesta u IZ" i si . Imajudi u vidu navedeno, kao i to da u posljednjem periodu nismo 
registrovali i nkr i mini raj u6e podatke o istom /zbog Cega je obrada nad imenovanim 
brisana/, te Cinjenice da se imenovani nalazi vec* vi5e godina u samom vrhu hijerar- 
hi je IZ /vjerskoprosvjetni referent StarjeSinstva IZ za BiH, Sloveniju i Hrvatsku/, 
predlazemo da se angaZuje za saradnju pod pseudonimom "K A B U L" . Sarajevo, 27.1 .1986. godine PREDLA2E 
Opj^adnik wjk TtfrS 1 n o v i Oluha met) L U K A 
Na osnovu CI ana Pravila o radu 5DB, odobrava se zasnivanje saradniCkog odnosa sa HasanoviC Bilalom pod pseudonimom "K A B U L u , Sarajevo* 1 l\ N A C E L^N I K Ilija 
it 378 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH HODZIC, (Hasiba) Camil - "Lahor" 
1942. - Vrela/Rogatica f- I r v \ — • — Prtuime t o6evo ime i i^ Paeudonim Go&*a % mj*Bto 9 opitina i SF 
rodMja/ta 9trane driavljane 
i drictva/ Hjtitc t odreta boravka Bradno utanje 
fiarodnoet Zavriena ikol* ili fakulu 
*tru&na kvalifikaoija NuMiv i mjeeto radnr? 

napotlmn 

ffadno mjtsto *>•*! /ffrcma/djtVxtnoati znanj* atrctnih jezika Individuals ofiobzM-rkla-o' l. . i J ' l > ^^ i in prvAl >.♦ -if ■ & HODZlC (HASIBy CAMIL LAHOR 13.6. 1942. g. u selu Vreia, 
Hogatica, SR BiH Sarajevo, Vogo&ca VI. Kobilja oienjen Musliman SFRJ zavrfilo vanrodno gkolu 2a 
poslovode Gradaviiwki Skolski centar u 
Sara^evu Idar, naatavnlk u Gradevinakom 
krt1aVA " ronr proavjeta 383 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH 


rai4S««^/^^^ ■.s^:;-«^ .??;*& Odj*l jetties 03 

Op. radniki Be j did Hers ad 

Dana, 16.6.1988. godine P R E D M E T: Plan rada za op. vezu "Lahor" za 1988. godi nu - U narednom periodu, op. vezu "Labor" usmjeriti na pradenje kretanja, 
boravaka, odnoano odsustvovanja "Dervisa" (POO) i Maki<5 Vehbije (POO) 
od kude na Kobiljoj Glavi, radi pravovremenog atvaranja uslova za 
lzvodenje akclje "Leopard" i ugradnje OTS "Merkur", tj. njegovog pre- 
mjestanja u druge proatorije. 

- Op. vezu uamjeriti 1 na povremane kontakte sa Makid VEhbijom, u 
cilju dolaaka do podataka o daljia namjerama iatog, kao i naajeraraa 
"Dervisa-. 

- Op. vezu "Labor" koristlti i za pradenje eventualnih bezbjednosno 
lntereaantnth pojava na aikro-podrufiju, gdje je nastanjen, odnosno 
RO SOB Vogosda, te u radnoj organizaclji gdje je zapoalen. 

- Plan po potrebi dopunjavati, a op. vezu kontaktirati 2 puta mjesedno, 
a po potrebi i Sesde, 384 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 

HODZIC, (Mehmeda) Ibro - "Vind" 
1948. -Ro^atica 
" P J T N T K 
X, 


Fre*ime,o5evo ime i :'*& 


HODZIC < MEHMEDA) IBfcG ; 
2. 

1 


Petuibnim 


"VIND" 
J. 


Codina f mjaato p opStina i S.Q 
rydjenjc/ua atrane driavljtme 
t driava/ 


29.8. 1948, g. u Rogatici, SR a 


i 


4. 


Mjeeto i adrtaa boravka 
/prvbivaliite/ 


Sarajevo, ul. Nikole Demonje 
br.3/9 J 
5. 
if. 


Bradno etanj* 


oienjen 
Sarodrtofft 


Husliman 
7. 


Driav Ijanazvo 


SFRJ -' ~ 
8. 


Zcvrtena ikola Hi fakul tet 
atrutna kvalifikaoija 


dipl. ekonauista 
Zo. 


Naziv t rnjeeto rodne 
organisaoije gdje je 


PDS OOUR "Promet" 
Radno mjeatc 


rukovodilac prodaje 
Zl, 


1 V**ta /ffrana/djelatnosti 
■ 


Z2. 


Znanje atranih jezika 


■ ' — 


i 


' ^ . 


Individual™ oaohi *;*-*;■ '^ nttf / 
ww, hobi " 


*™* - 


1 

■ 


Srii-V . 


'■o I: /* ./ia.s rJW 


Aft 
*s del**: iz ,. rt .Vt.'^tj' ;' ... 
;/ -fv»iU.i$; 
\ 

385 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 17, Jtfrtf^a jfiadfl n i i i u i ■ ?**r>m 


03 WKP2J — ■ 

u*nj«r«n na pradero© uvcua 
opretaa FOS od "Ft lip .^>ri IB. X*prtjat*tjeka djelatnost na •I xg - n r ag 19, Obrada na kaju j*s uamj.'rrr. 2a. bcravka 21, 22. U. Mjeaec i aodina odlaaka 
u inoetranatot* 
Da li je koriZt&n prije 
vdlaska u inoatranetvo 
i na kajim zadacima 
yiiniji/ Nadin Oi£p§&&tiitJa \>cme Stepen pouzdanoeti Koji ga op. radnik 
drift na v*ui Oetali podaci t miiljenja 
i prijtdloti o op. ueat 
i earadnji ,X)iiiaan Krsraanovld Predrag 7 jdrajdvu Lc. <* jp; in ik ;oi ,,*■ 386 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HELJA, (Zade) Jasmina - "Vir" 
1959. - Krizevici/Olovo 

l- J. ' : . . . ■■ , Dana, 7.12.1988. godine PRIJEDLOG 
Za angazovanje op. veze,na osnovu clana 46 Pravila o : 
radu SDB, za 

- HELJA JASMINA, sin Zade , ro<len 2o . 2 . 1959 . gQdine u ^ ^ 
Sevitfi, opStina Olovo, Musliman, drzavljanin SFRJ, ekonomski teh- 
mCar, Clan SKJ, vojnu obavezu regulisao, stalno nastanjen u Solunu, 
opgtina Olovo. ' 

R A Z L O Z I 

Na osnovu operativnlh podataka koje nam je prezentirao sa- 
radnik "Laslo", da je u OOUR-u "Prlmarna prerada drveta" Olovo 
doSlo do situacije narusenih meduljudskih odnosa, Sto je dijelom 
dovelo do polarizacije medu radnicima po osnovu naoionalne pri- 
padnosti, odluStli smo se na obavljanje razgovora sa Helja Jas- 
mxnom, nakon prethodno izdiferenciranog kruga lloa za obavljanje 
razgovora iz pomenutog OOUR-a i uradene potpune provjere podataka 
za iatog. U toku razgovora, Helja nam je potvrdio i proSirlo na- 
vedena saznanja, nakon cega je sa istin ostvareno vise kontakata, 
ko 3 om prilikom se samoinicljativno ponudio da u okvlru svojih mo- 
gudnosti, pomogne Sluzbl. 

Prihvataju<5i kontakte i konsplrativnost u radu, te izvrsa- 
vajudi date mu instrukclje, Helja je redovno dostavljao bezbjed- 
nosno-interesantna saznanja o djelatnosti jednog broja Ilea, koja 
kontinuirano Istupaju sa pozicija muslimanskog nacionalizma (MeSic 
Sead, Marl* Nusret, Gurda Hazim i dr.) te druga saznanja, narocito 379 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 
. ' Nakon Sto-W;int e nzivlrani'kontakt±; Helja nam' je.: : do^avlo I 
jedan broj podataka i o djelatnosti lica sa pozicija srpekpg ua- 
cionalizma (MatijaSevid Dragan i dr .) , koji su pred istim ptyoreno „■ 
neprijateljski komentarisali. V. '. ■■ .'"*, *"■' '.'. 

U periodu od pocetka septercbra do decembra 1988. godine, 
Helja nam je prezentirao znatan broj podataka o neprijateljskoj 
djelatnosti pojedinaca . - sa pozicija nacionalizrua, a posebno 

touslimanskog, o cemu smo informisali putem 7 depeSa i 4 redovne 
informacije. 

* . ■*. 
Imajudi u vidu sprejanost Helje Jasmina da na patriotskoj :-.'-: 
osnovi saraduje sa SDB, kao i njegove objektivne mogudnosti, pred- 
laSemo da se isti registruje kao op. veza pod pseudonimora "VIR". PREDLA2E 

Op* radnik 

(Hubez DragosJtLav) SAGLASAN 

NACELNIK ODJELJEHJ^ 03 

(Alibabid Munir) " D L U K A Na osnovu dlana 46 Pravila o radu SDB, 
-ovanja Helje Jasmina za op. vezu pod pseudq 

SAra j evo , 1 t- i^r - A se anga- '. "•;. *i 


380 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNIC1 UDBE U BIH HERIC, (Ibre) Nurif - "Hari" 
1948. - Vukovije/Kalesija PRIJEDLOG 

2a anga£ovanje operativne vezo na osr.ovu elana 46. 
Pravila o radu SluXbe dr5avne bezbjednosti za: 

HERld NURIFA, sin Ibre, rodjen 12. januara 1948, 
godine u selu Vukovije - Kalesija, Musllman, dr£avljanin 
SFRJ, zavr51o Gazihusrefbegovu medresu - vanredni student 
IT godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, zaposlen u StarjeSi- 
n3t\ru 12 u Cdboru IZ za Sarajevo kao sekretar Odbora, iir-am 
"Alipasine dXamij*" u Sarajevo, nastanjen u Sarajevo, ulica 
Capajeva broj 4. 

R a z 1 o z i 

Sa Herid Nurifom, SluSba je uspostavila kontakt 
pocetkom juna 1982 F godine i do sada je dao viSe podataka o 
op. inter esantnim licima, kao i zapa£anja o bezbjednosno- 
interesantnim Jtretanjima u strukturama IZ. 
Herid nam je ukazao. na koraentare i aktivnost Karalic 
Mahmuta - Vjersko-prosvjetnog referenta u Odboru IZ za 
Sarajevo, Spahid Mustafu /POO/ i grupu imama koji se okup- 
: ljaju oko Karalitfa i Spahida. 

tk&33$k' " Takb Jtaralid u H svoliin komentarima istice da u IZ 

$$£■&$&* ' ■ • . ■■ ' - ■ ■ -- 

-_; he treba ju bitl -inertni ljud,L7 ve<5 "zakleti Muslimani", 

: koji de Stititi interese Muslimana i si. Takodje, Herid 

naai je ukazao i na komentare Celebid Mithata, koji istice 

da u IZ ne "treba da rade ljudi koje je postavila politi- 

ka i UD3-a" f ved "nama treba ju ljudi koji ne tra£e konpro- 

mis sa dru£tvom" i koji de doprinijeti jacanju islama i sli 

£no. 381 CUVAR1 JUGOSLAVJJE - SURADNICI UDBE U BIH vjeravalt amo i preko drugih Izvora I pokazalo se da su 
bila tacna, a kako imenovani radi kao sekretar Odbora 12 

za Sarajevo, to preko njega I dalje no?. ere biti u toku ak- 
tivnosti i eventualnih komentara op.interesantnih imama 
koji pripadaju Odboru IZ - Sarajevo I Sire. 

U proteklim kontaktima, Kerid je israzio spremr.ost 
za saradnju sa naxna, Procjenjujemo da imenovani uz plansko 
koriStenje 1 usmjeravanje ima roogucnosti da daje bezbjedno- 
sno-interesantne podatke za naprijed navedena lica i Sire, 
pa iz tth razloga predlaSemo angaSovanje HERIC? NURIFA za 
op.vezu pod pseudonimora "HA R I". Sara j evo , lo.ll, 1982. god PREDLAEE; 
qp . radnUc . 

/DSubur Nazif/ D L U K A Na osnovu clana 46. Pravila o radu SDB, odobrava,. 
se angazovanje opera tivne vezz HERltf >JUKlFA r _2ad_PseTidoni- 
loom "H A R I", Sarajevo / *•*■■"'- 382 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH HOLJAN, (Derve) Bajro - "Liber" 
1925. - Tusila/Trnovo RSUP ST5 BUI 
SDB ci! STAR: . SDB Sarajevo > - 10>3> MB UPITNIK S T.- Preilmr, ofevo lmr i l~< I'Kudonlm {opMlna t Stt) .fCfebit*(UU) BrAfno ilanje NarodiWHl DfftAH^DllTO ■;?:."•:■;/ :c: Zablnurile (rrila poria) HOLJAN /ifcrve/ KiJHO 
"&IBE.R" 1925. Tusila, SO Trnovo^-.vv^^:^:^'',;.^ SaruJ e vo, Vu s a n Han br ♦ 5 . . ; ; : . A . ,_„. : *•. . : $& OEcnjan 
KugLinian V^i^f: •■■ < -''&&&* 
Nfttoana.biblioteko u Sara^ovu^C^TT^:'^' ■^ '$$$&¥# . . .(i 

> : ■ I-. 1 : r»,i . j'.*. ■■■' 

^o^lb. — — Zmo(* tfranlh tetiU* ii. InJlt k1u<iln< oiohlrv — »Won >in 
nwinc, hob) Oj tl |c tlan SK l>oJ.Kl If pr L >ilo»ll I .Iru*- 


OaaogadiSri Ja. fikcria 
tta 387 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH -1 


I*. W. *(, «* n- .in\»r ^ Kdjn iirprik»l<-](ii.«i il 'I. Jurii V/»7?. r.odl'ie i ■!»i^rovol .1:1* j 3i-.it.&'iM 


I! 

M 

■I 


bJ'.^K'i*-* I Ration upMOiv.ini-i 
.'•' n ln<wlr*nMrti c) D* II If borliltft pri(' 
:-%x<bdiMb«,ulh0rtr4i"!fo ' rt^ 

■ L-o]ini r.!.,1.v-,-1'M,T III .. • . "Leopard* " .,. 


tV'lS'ftCJfi uvA'Uv.mi.i Koji ffV _6pcr*UvnL r^JilL- ilr*J SU 


Pouzd&n P,iu*lic Kartin - ol Rado prima novSuno nagrade u .. &«?J Jeyuy... d-™ ?•:-.":, 1973 *« llpltntb opunlu 

v'uj.lnic Milka 388 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADN1CI UDBE U B1H HRNJEVIC, (Saliha) Suphija - "Nacaljnik' 
1929. -Sarajevo 

RSilT SR Bill 

Con tar SDB Sarajevo 

Oi>. 11ADNIK: PRIMORAC LJJLJANA 
oh. iliclotnost 

Hro j : 

Dana: 12.1.1979 godine PR I JEDLOG 

za brisanje registrovane opcrativne veze na osnovu 41. 46 Pravila o 
radu SDB. 

HRNJEVItf SUPHIJA, k<5i Saliha, rodjena 13. 1.1929 qodino u Sarajevu, 
po nacionalnosti Muslimanka, driavljanka SFRJ, Clan SKJ, po zani 
manju profosor ruskog jezika, savjetnik u Republican prosvjet 
no-pcdago5kom zavodu, udata, stalno nastanjena u Sarajevu, M.Tita 8, 

Suphija Hrnjevid jc reqistrovana kao op. vcz.i 1977 ciodlno, pod 
paourkmimom "Nacaljnik", a ved viSc godina saradjuje sa Sluibom 
Iz p.itr iotukih pob'j.'.a. i.-ikazala bc kao iskrona 1 revnosna veza, 

K a z 1 o z li 

Zbog tosko naruSenog zdravstvenog stanja, Hrnjevitf Suphija mora da 
napusti radno mjosto i povuee so u pen2iju. Njcnim povlacenjem 
proataju usXovi za 3aradnju po ovoj kao i drugin linijama rada. 

Predla2cmo da so mntcrljal uniSti. 

Sarajevo, 12,1.1979 godine -. OPERATIVNI PADNIK 

. Jfjiljana Primorac 

: ' ' ^m'- ■" -^ ■ .,, 

ODOBRENJE ' \ v ' "'* V '' ""' '' " v ; 

Na osnovu fcl. 46 Pravila o radu BOB, odobrava ac brisanjo bpV Vo«o 
pod psoudoniroom "Nacaljnik". . % jj&? 

Snnjovo, 12.1.1979 godino >NftCEl{?tJ^cfciTRA • EpB r" 

isa 
389 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH HRVAT, (Muharema) Selim - "Smuk* 
195L - Mioce/Rudo SEKTOR SDB 

Odjoljenje: 03 

Op. radn<k: Sarajlija Ermin 

:ana, S.V.I 089. .jodino 
PRIJEDI. OG 
Za brisanje saradnika pod pseudomraon ": : '.:-iL': " , na >3i\d\'u 
clana -19. Pravila o radu SDB, za: 

- IIRVAT SELIM, sin Muharema i Mulije, roden 6 . 12 . JL95L ,5. u 
selu Mloce, SO Rudo, Musliman, drzavljanin SKRJ , PTT inzonjer, za- 
poslen u GRO -zoi '84" OOUR "Bjelasnica* na mjestu rukovodicca ver- 
tikalnog transporta, stalno nastanjen u Sarajevu Ul. Jukicova or. 114 
clan SKJ . Saradnik "Sauk" angazovan je 22. lo. 1936. godlne, na dobro- 
voljnoj osnovi. Bio j e usmjeren na pradenje bcsfbjednosno-interesantnih 
aktivncsti Tomid Vojlslava (brisana PO) 1 o njenui jo pruzio vifie 
bezbjednosno-intercsantnih saznanja. Nakon brisanja Tonida kao obrade, 
prestala je potreba za koriStenjem ovog izvora, t* stoga uredlaiemo 
da se iirvat SElim bri 5e iz evidencija SDB kao saradnik ood oseudoni- 
mom "SMUK" . Tokom saradnickog odnosa, "Smuk" nije bio uooznat sa svojlra 
pseudonimom. kao ni sa specijalistickim disciplinary, siuzba nije 
preuzela nikakve obaveze prema -smuku", niti je smatrala za shodno da 
ga za n : egov angazman posebno nagradi. "Smuk" je upozoren na cuvanje 
tajnosti podataka sa kojima jo kao izvor upoznat. Mi:Ui,n,a ,mo da 
pozicije saradnika "Smuk" nisu takve da bi ,o«ao pj^^ korisne 
pod a t k a z a s;) li . 

Prod 1 a z a mo da so ir.aLivi- i jal i 
!i ivi raja . 

SA.r.i jvv.., "i.7.]*j/:» .:.>.«« m.. ,^ vozani. tfa sa 10 ■.: ; t i :■: :i 'SiTUk ar- il; ■■■: : ' '■^LZ'\-.oPy. 3::l 390 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH HUBIJAR, (Saliha) Asim - "Ribar" 
1960. - Mrdenovici/Foca Dana, 23,7.199o.g.* 

PRIJEDLOG 

za brisanje op.veze pod pseudonimom "RIBAR* 1 na osnovu 
clana 49. Pravila o radu SDB za : 

- HUBIJAR ASIMA, sin Saliha, rodjen l2.8.196o.g. u 
s.Mrdenovidi, SO Fofia, Musliman, drSavljanin SFRJ, imam, stalno na- 
stan^en u Sarajevo, ul.Sko^evska br.lo. R A I I O Z I 

Hubijar Asim je anga?.ovan 1988. g. kao op.vpza na ora- 
cenju d;jelatnosti muslimanskih nacionalista okupljenih oko \ic;> iz 
D-5991 . 

Tokom kontakata isti je informisao o viSe bezbjednosno interesar.tnih 
podataka, vezano za nacionalisticku djelatnost pomenutih lica, a tako- 
dje nam je obezbjedio uslove za primjenu sasvim pouzdanog izvora prer?.a 
istima. Medjutim, u poslednje vrijeme imenovani izbjegava kontakte sa 
Sluibom. Iiti je bio svjestan saradnje sa Sluibom, ali nije znac svo- 
pseudonim. U radu sa Sluibom nije bio obucavan u nekoj od speci-ali- 
stickih disciplina. "Ribara" smo ranije upozorili na obavezu cuvan]a 
tajnosti podataka do kojih ;je doSao izvrsavajuci zadatke Slu2b*. 
Sluiba prema njemu nema neispunjenih obaveza, a za vrijeme saradnjr* 
su mu nekoliko puta urucivani pokloni. 

Imajuci u vidu navedeno, te obzirom da je prestao dal^i 
operativni interes prema licima okupljenim oko lica iz D-5991 predla- 
iemo da se Hubijar Asim brise iz evidencija SluSbe kao op.veza Dod 
pseudonimom "RIBAR", a mater iial unigti. PREDLAjE 
)p.radryflk 
SAGLASAN 
>\NaeelnjJc QfJieden^a 03 

/SubotY^ Mirko/ D L U K A 

Na osnovu clana 49. Pravila o radu SDB, odobrava s* 
brisanje Hubijar Asima kao op.voze pod pseudonimom "Ribar", iz 
evidencija Sluzbo. .-i VA ii-V /</SNA^ E :.N I W* 7. E K TO ? A S: ' ■■ 391 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH KABASI, (Mete) Causa - "Baskim" 
1962. - Istok/Kosovo CENTAR SLUaiiT tlKZBJEDNOSTI 
S A K A .1 E V 
SEKTOH :U)IJ 
Odjeljenje: (J.S 
Op. radnik: li.iiiid Mir sad 
DAna, 13-4 . 1 \i d ' J . god j no Ir-'t-Y M P R I J Li D u o <■ 
Ka angazovanje op. veze pod pseudonimom "flASKlM" , na as 
novu clana AS. Pravila o radu SDB, za : 

- KADASI CAUSA, sin Meta i ma ike Ajmane dj. Gaii, roden 
15. lo. 1962. godine u s. Burakovac, opstina Istok, SAP Kosovo, Alba- 
nac, drSavljanin SFRJ, student IV godine ViJterinarskog fakultcta u 
SArajevu, prlvromeno nastanjen u SArajevu sl. don-. "Dratstvo-jcdin- 
stvo" soba br.537, Clan SKJ . 

R ' A" Z L '/. : Na osnovu Indikattvnih saznanja da d;i*Iuje sa pozicija 
albanskog nacionalizma i ceparatizma, kao i podataka da je u vczi 
sa jcdnim brojern Ilea zahvadenih akci; ; or:i "Zlatar M , :uul Kabasi CauSom 
smo krajem 1986. godine zaveli (PO) , Tokom v:)dunja obrade nari Kaba- 
Sijem, potvrdili smo sa2nanja o njegovoj vezi sa pomenutim licima, 
medutim, nismo dosli do podataka o njegovoj neprijtel jskoj djelat- 
nosti. Krajem 1987. godine, obavili sir.o ra££i£dava judi razyovor 
sa KabaSijem, kojom prilikom nam je isti present irao vise bczbjednor.no 
interesantnih podataka o neprijatel jskoj djelatnosti jednog broja 
studenata albanske r.arodnosti, koji studiraju uglavnom na Veterinar- 
skom fakultctu, medu kojima Haziri Miraca IPO), student III godine, 
SEferi Nesima, student V godine, Asani RAmiza, student IT godine, 
Sejrahi Abdurahmana, student V godine i Sc-feri Resada, student III 
godine Stoma to loskog fakulteta i dr., to isLom prilikom uzel i pLrir.-*n.u 
izjavu na zapisr. ik gradanina. 392 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 2.- 

• 

Nakon P'i nil-. \i :\i-.?cMscavanj.» r /.a .-■ i:..i;-. 1 i< m -;mo nastavili 

dalju konLakto u cilju pn.uuriyanja i produl: ! j ivi-,-; j : ;;;»inanja o 
neptrijatel jskoj djol.tl.nos:. i r.avcdcmh lacj. Pul ir.oiii av*n kunLakdLa, 
Kabasj. nam je pritzio -.vei i-.roj b^zbjodnosno-inU'nvi.inl-.nlh podataka o 
pomenutim licima i :" t re. Obzirom da sc vctfina pod.-i^aka odnosila na 
neprijatel jaku djclauv.):" !!a.:;r' Miraea, koji v.i;: : kao "stoSer" po- 
menute grupc studcna'.a, iyt.o»i smo zavel 1 pod akuiv:ii op. t^^iman 
SluZbe (PO) . 

Na osnovu podataka koie nam jo KabaSi priizunt irao , do 
sada smo napisali 8 depesa , 3 rodovnc inLormaciu- i vt-ifi broj slu£- 
bonth zabiljo5ki. I'orod navodonoo , Kabasi nam jf p Jin.ujao u prevode- 
nju odredeniFtyteKstova sa albanskou jezifca. TAkud"-, istr. i nam je 
ukazivao na odredeno bi;«:b jednosno pojavc u student :;kom domu "Brat- 
3-vn- jod Instvo" u M"d.i!-i'I' iiiu # a pruxao nam to iu:/.!i |i-dno.sno-intere- 
santna saznanja do kojif. ji- d-.ilaaio i prilikom odLi^aka u mjosto 
r.ju-.-nja na pod rue j*; .lAI' K-h.-'-.m. 

Imajudi u vidu da je Kabasi Caul;, fcro:: dosadaSn jc kontakte, 
pokazao spremnost da na paLriotskoj osnovi i na konspirativan nacln 
saraduje sa SluSbom, a kako jo u mogudnosti da praci neprljatclj- 
sku djelatnost Haziri Miraea (PO) i grupe lica oko njega, te da nam 
ukazuje na odredene bexb;iodnosn r J pojave u studentskim sredinama i 
Sire, predlaiemo da so isu angazujc kao op. vnza i vodi pod pseu- 
donimom M BASKIM'\ 

PREDLAfcE S A G 1, A S A N 

Op. radnik NACELNIK ODJELJENJA 03 

(BaSic 1 Mirsad) (Alibabic Munir) 

D L U K A 
Na osnovu claua 4H. Pravila o radii SDK, odobrava se angafco- 
vanjo Kabafii Causa a.i o^ . vuau rod psoudon iaroin "fiA^KTM" . 

S A ra j c* vo , , in«/\C fcl~'«' I K^EKTOHA £DB 

DEL if BOP ISA. '^J^- ■ 393 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KADRIC, (Camila) Ejref - "Beg' 
1947. - Hotocina/Pale »nt"a«:_ Sarajevo WfX br. .P"?550 m UPITNIK S 10 12 i:< Pirrim« mVwi nur <i, i,|km. in;' >in tip^:M>i i SU 
M|c*.in i .1 • 1 r ■ ■.» ii'tuivK.i ttr.n'nd \[?tpjr Naindini-.l D*:*vljm.MVi Z:niiinfln)r {v^TA pn?.:;i» N im* I mi*s it 1-^.imom 1 ill Vril.i Ijwbihi i||<r)jlnot1i Skulikl i|»ffnm, utlnowi'i mum* /rt.Kljr \ff<imli |t-ril.J 


'.•■<',....- it !?<• t> j, •■ KADRI6 /Ciuaila/ K^ttiOj"* 

W7, r., Hotojinn - MO Palo 

Sarajevo, 

Kaukcije Abii:l:ih Bfendijo br. 6/1 

05 en j en 

"usliaan Kurir SfcusSMan W hii\ Osmogodisnja slcola Dn 394 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KALAC, (Abe) Iso - "Homer" 
1939. - Kalaci/Rozaje 
Dana godine ikw*5#^ PRIJEDLOG 

Za brisanje saradnika "Homer" na osnovu £lana 46. Pravila o 
radu Sluzbe drSavne bezbjednosti za: 

KALAC ISU, sina Abe, rodjenog 1939. godine u selu 
KalaCima - SO Ro2aje, Musliman, drzavljanin SFRJ, penzionisani 
profesor srpskohrvatskog jezika, stalno nastanjen u Sarajevu, 
ul. Dgidjikovac br. 5, eian SKJ. 

R a z 1 o z i 

Od 1974. godine, odrzavamo kontakte sa Kalac Isom i u protek- 
lom periodu dao nam je viSe k\alitetnih saznanja interesantnih 
za SDB o literarnim zbivanjima u gradu i Republici. Kao knji- 
5evnik i knjiSevni kriticar, Kalad je bio u mogudnosti da 
dodje do saznanja o neprijatel;jkom djelovanju negativno ekspo- 
niranih knji2evnika /Rajko Nogo, Karad2id Radovan, Izeta Sa- 
ra jlida, Abdulaha Sidrana i dr./. 

Iz navedenih razloga, KalaSa srao anga£ovali za saradnika i 
vodili ga pod pseudnomom "Haer". 

Medjutim, u toku pro§le i ove godine, nismo u mogudnosti kon- 
taktirati sa Kaladom zbog njegovog izrazito loSeg zdravstvenog 
stanja, te predlaXemo da se bri§e kao saradnik i da se njegov 
saradnidki doslje pohrani u Sektor AIP SDB. PredlaXe 
od. radnik^ 
395 CUVARJ JUGOSLAVIJE ■ SURADNICI UDBE U BIH uana. PRIJEDtOG za angaitovanje saradnika pod pseudonijoon "PROMETEJ" na 
osnovu 81. «. Pravila o radu SDB za s 

KAUkC ISU, Bin Habe, rodjenog 1939. o. u adi Kalacina - 
Rozaje, Musllwn, drzavljanin SFRJ. penzionlaani profeaor arpsko- 
hrvatskog jezika, Btalno naatanjen u Sarajevo, ul.Klare Cetkin 
br.B/12. Slan siu. R A Z L Z I Kalafi i«o je ranlje odriavao kontakte sa SluSbom i kao 
takav je bio regiatrovan kao saradnik "Homer", u toku odrzavanja 
tih konf kata od 1974.g. do 1983.g. i so Xalao je dao vise povje- 
renih aaznanja o neprijateljakoj djelatnosti pojedinaca koji au u 
mogudnoeti da « sredatvina javnog informlsanja objavljuju avoje 
tekatove. Kedjutim, „ toku 1982. 1 1983.g. kontaktiranje aa Kalace., 
je prekinuto zbog njegovog izuzetno leSeg zdravstvenog stanja. 

Krajew proile godine i poCetkom ove godine, ponovo smo 
poceli oatv.riv.ti konf kte aa Kalac i,o», 1 i.ti „.» j* pruil0 vl8e 
kv.litetnih aaznanja o bezbjedno.no intereaantnim kretanjin. unutar 
knjizevnih aredina. l«ajudi u vldu ^ 8e 2dravstveno 8tanje ^^^ 
vidno poboljealo , te da je ponovo u aogudno.ti da na konapirativan 
na6in i na dobrovoljnoj osnovi oatvaruje kontakte aa Sluzbom, predla 
zoo da se lsti angazuje kao saradnik pod paeudonlnom "PROMETEJ". 

i'REDLAZE SAGLASAN On r-arin<L- arttaJWVSAW D L U K h 
Na osnovu £1.46. L Pravila o ra 
angaSovanje Kala£ Ise za sandnika pod ps 
Sarajevo, 
SDB 396 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KALCO, (Asima) Senad - "Vitez 
1962. - D. Vecerska/Vitez 
PR I J £ Lf L O G <.a sr.gazovanje op. voze pod pseudonimon "VITEZ" na 
osnovu tlana 46. Pravila o radu EDB za : 

KALdO SENADA, sin-Asima i rz<?, rodjcn 1 9 . 6 . 1962 . god inc 
v D. Vodezskaj, so Vices, Muslimtn, drzavljanin SFRJ, student 
IIS godinv FP.V - odsjokOfO i nsz, prii-ron.no nastanjen u 
Sjrajevu, uJ. Narije 3ur^,J i, r . **-«, * stalno u Vitezu, nijo 
* I an 5KJ. 

R A 2 L O Z I Kal£o Senad, istupa M pozicija muslimanskog nacionaliz»a. 7a/r D , 

KdJd ° Je u *«>Ji« Aomentarima V «JI<* ao mu^^imaxisif u naciji^ u odnosu 

na dru ? e , is t u*u<51 da Je "mumllmmnsk's nacija najtistij* i da Jedino 

treba da egzistira uBiH". w viie navrata y odvrarfao i« mvoje 

kologice Husli.anke da se zabavljaju sa JlciM „„-, W^nainos ti 

govoredi da to "vrijcdja muslimansku vjoru". I^to taJto, Jfaldo 

je wvjetowo SVO je Voi e? ic e *a*o -treA*J u da * e drufe sa studenti-ra 

iz Trana. fejfco bi se islam mogao Sto brie Siriti i jatfati-. 

V cilju dokunentovanjii navedonlh saznanja nad Kaldoa 
jo u j U!lu J99S.O., xawtena prcthodna operation* oi>r^a /POO/, na 
■•ijc-in radu s-j ."^'■r.'f-M i proiirena saznanja o nje^ovoj nep. 
.'■••-' j ru: > : ;t i . /,,-.., - r ,. T , s ., ^ j ^m j c> J 5 . I . J 9 So . . g ohavljen ir.:. 

''" v, ' : '*" * : ' : "■' •* : * i ■^■'TiJJ n«3 oia.'iisoij nj-^.-rnvih. r\.-n>r : i-j r -:■;•■;>; j r 
1 " ' :/ ' " ' '" ^' " j * ' ■' ^ : :n.jn^;:o.; «a o f o :: i ; / . : -.-. rt . m- _ n .-i iv-n fioJift •■• 
;-..--r ,..;,.„■: r; r .,, :;v;j , i0( j.^ y pintirif: s ,- r: ,... jn ,,, rr :j 4 ho Vff::anc 2J 397 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH v,W£-r •■€.■'-. --;^:V'£ ; .': ^ptt&$^£%W.'f%? ■■;■ ;^:';^-:^^ ; ^:^^ 
' ".v. ■' - •* s ^Awfr; J- "BiV- '0..;; 1 .-- ■■ '- -■•*"■ v ^ ■> . ■=,.- ■; 

SEKTOR SDB 

Odjeljenje: 03 

Or. radnifc: Vi&Gkrima t*enad 
Dana, 18.5.1989. godine •^$&:.z&'Z&* ,,J-l/l St. uy. P R I J K D I o r- 
2a brisanje op. vaze pod pseucionino 
■i*. Pravila o radu SDB, za: j. *..-:*", r.a osnovu clana - KAL^O SENAD, sin Asima i Ize, roden itf .6 . i962.g-. u D. Ve- 
dcrskoj, SO Vitez, drzavljanin SFRJ, Muslirran, zavrsio PPN - odsjek za 
ONO i DS£, stalno nastanjen u mjestu roden ja, nije &la:: SKJ. 

R ft H o n 

Kal£o Senad je tokorn 198-1. i 198 5. gcdinc, u vise navrata, 
isfcupao sa pozielja muolimanskog nacionalizn^ , tu- je nad istitn, u cilju 
ciokuinentovanja navedene djolatnosti, zavedena prethodna obrada (PO) , 
r.a cijem radu su potvrdena i proSirena saznanja o r.je^ovoj neprijatclj- 
skoj djelatnosti. Iz gore navedenih razgovora, sa Kaldom. je 28.1.1986, 
godine, obavljen informativni razgovor, u cilju rai'.iif:cavan ja na okoi- 
nosti njegovih neprijateljskih istupa sa nozicija nuslinanskog r.acio- 
nalizma, te mu je torn prllikom izrecena nijers, upoz-jrenja. 

Nakon ra&ciSdavanja i izrecene mjere upozorenja, Kaldo se 
vi§e puta sanoinicijativno javljao i pruSao bezbjednosno-interesantna 
saznanja za pojedina Ilea koja su istupala sa pozicija musliraanskog 
nacionalizma. Kaldo je, kroz kontakte sa Sluibon, a koji su uslijcdili 
nakon pomenutog rasclSdavanja sa istim, pokazao sprercnost da na kon- 
spiratlvan nacin saraduje sa SluSbom, te prati i blagovremeno obavjes- 
tava SluSbu o svim bezbjcdnosno-interesantnim saznanj iroa, vezanim za 
nepri jateljskc komontare drugih lica sa rr::-i i sice, iz pomenutih 
razloga, Kaldo SonaO jo T."i.l986.g. ancaz:;-v:ir. ka'; op. voza i vodi se 
:»:d :jsoudonimoni "V 1 •.«_■;'. " Medutini. »j!,z i rum -.i.i ;u 1 ic-a nn.-; 
:n, u ncduvramenu na pi: .-■.:. i hi pndrucje n.i/..- "alc'L bio \is' 
takode i lz 398 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KLANCO, (Mehe) Hamzo - "Aladin" 
1945. -Zepce [\- Mt.tr s In:'- M hu/.b jcdnjsl i 

Si nIHH i'-A M'ii 
ii.! ',i 1 |.-i ;. : i'l It im.< : ;■..*. I 1 '* '. .;. >.. /.In 
I'll,. . i : "/ \' S 1 I i :■ . * ■ 

/,i . ■ I |>*-i i:uv.iii 1 o ii;».v^.'o [KiJ |K(Mi(]('ii:::;i-::. "A I. A !> I '. , i . '. u ' i ana <Wj . 

I'r.i-. i |.t n r.i.lii SDH, /.a: 

KI.ANCO 1IAHZL', sinMfliL- i Hr.v.ij.-. dj.'v. Kizvo. rn.! | . .' i .'.!■•■.:..: . n ?.«p- 
i"u, Husllnan, dr/.. SFRJ , r..ipo.s1on rm kurir u Vrh ovinm :;i.n k-.^iimvh I a , o?.u- 
ii Jfii. otac Jodno^ djetet.i, staliui nastanjtm u Koconjti. llum.i'.i hr. !i , n i J o flan 
SK.I . 

K .i * 1 o z i 

Kl:nw:a Jo /.aposlon k.io knrir - portir J Vr"bm*r.om st av j i* '.;,-■-; c vu IZ i s 
d|i/.lrnn n.i to it poi;ui'nitst 1 Jo iia pracl bcxb jednosno Int L*rt's:inuiu kont^kto Kadri- 
b*'(Miv 1 1" Azl::a /I'OO/ , I n.iri? . sokro t .i i.i penouuto tislannvo i nji')V»v:h idoiloskib 

r.ro/. ki)nc.iktu a a Kl.i!K'ii:r;, di»", ii ?.. :o J.i :i:::.i b*. 1 ::!! jOv!i!i»;;:i»: ; ..:. i: : o :,.■:■.[ i; 1 1: 
p.iti.it.ikii . vv7.;i:iili 7..1 nepr t,J;itiil j*!ku ,ikr i \*:nv;C po-urni toy, Ilea. !"'•>: >-i! t",.;.i, 
Kl.-inco ii.iiii jo Nnmoinlcljativno udtuplo kl}nc od ulaznlli vt\ita n.iv-j Ji'iioy, objekca, 
I :.'.-;:jir, p r i a uu tvom ohejcbJt*<Hn nl.izak iip.radnika u pomeiuite prosMri lu, iUa^ovre- 
rn-i:.» jo ukai'.ivno nu kontakto dnt>-,i!i hi-.rbjodnosno lntcrcsantnib lien .-;.: K:idrib<:- 
H-»vi '\-r.u, k.io stn rin Hllrno No I b;i r 1 t j .i - i'OO, Karlo t'r.os, as latent :: i IT!" u Sara- 
Jrvn, ffuAarl l*"' Is^icc, filavni i udo/'vornl urodnik vjorskoK i:asopi-..i "I :, l.isisk.i nl- 
Kau", S.ilkiO Muliaroud, pravnlk ti St ar JcstiiHtvu 1Z i druj;lh. uk.i/.njm [ u.i to, Kla- 
iiic jo, I /.mod ] ti ostaloj;, rek;m da se pntrionuta Ilea r**dt>viM okiip I ):i | u u Kadribe- 
t-.iv lt\-vi>; kamolarl Ji , to da so. pri cone i 2akl Jucav.i ]u u lstoj. V tin razgovori- 
:r.i . pn r i J u * 1 r.t.i Kiancc, navedona lica. krlcikuju colorantnti*;c I 7. i Re Js-»l-iileoe, '; 
7..\ \,\>. vi !* I so za "principjclntj I" odnns prdTia vlnstina, u/. "pormaner.tim an^azov.i- 
njc" n.i podlTianJu lnLclokcualno>: nlvo.i i-apoiil enlh u I/.. Takodjf. ri.isd- J*.- . da 
kin/. ;■»» jt-d (ua vjorska glasila /'Vroporoo", "i.slamska misao", "T.iV. » Ji,,",' , "»-sLrijc 
I .i.iokv.tt ni jc djuluju" nn vjerniko, .t;':rnisuci Ccktitovir: "Muh I i -.i :■-■»> a ili lsla- 
rr.-,;,.i iu-.r»'dii-;i" 1 iil., u: n,i f ', I .is.iv.in | *.• njiluivog "oprozm>>'." jsl.i^.r.v ; i. 

Krnr dosadaSnJo kontaktc. Kl.mcu jr pokazao spr yir^risr 1L1 :-.i dohrovnl Jnoj 
■ • '■ ■• i J na k.insp I rat 1 van n.i.'lu s.t -.ulj-.i j ..• sa Sluz-bors. a k.ik." ie :i ;:.>>^.n.'nn:,r i dj 
■. ! , ■ ! .■ v:it:v-,!.i I:ili>r^iiso u ■-'-■i- In- ;:>t ', iv! n >sn. ' i n to rir?.:ir:r :: i :r. f. : i •* : : - i :i.i VRim- 

- '■ ■' :*• * : -1-. t vu , or.a£Ui : u ;o cl.t.'..ik u p: i'-; c or : j o isii';-, i i!.- : -: i. .,,, i:v:':J po- 

' '' ■ ■ '".":« : -i.;r )v"!r,:;iv,i, p *.■.-.! I .i..".v"T.o i!.. ..o :>ti .m^i/'i ; ; .- r- .a-.:: p. jo psoticlo- 399 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH r i-:nt*a p sl: : 2ii r n ezb j ednost i 

S A RAJ E V 
SCKTOR '/,/. SDB 

CMj..rl jonjt-: 03 

Op. ra-.-inik: Nozie Mirza 

Liana , P R E D M K T: Plan .-.iJa sa op. var.o::: "A; .1,: i -; " u I • -1 7 - cj - Op. vcza "Aladin" je zaposlen u Vrhovnom Starjogir.stvu iz. Prcho 
is tog smo u nekoliko navrata obozb jodili ulazak u pomenuti objukat, 

odnosno, radne prostorije Kadribcuovic" Aziza U-GOJ . S ob«:iro:n n.i to, 

u nareunom period u planirall smo: 

- Preko op. vcze M Aladin" i dalju obuzbjedivati konspiraUvan ula- 
zak u pomonutc prostorije. 

* U.i:njv»i\r/aLi ga na pracunje nepri jatoljsko djc-J.i! :\>jr,\. i t koiitnk.it a 
Kadribeyovica. 

- S obzirorn da "Aladin" svakodnevno oanosi i Jonosi puaU. Vrhovp.o^ 
Starjesinstva, odnosno Kadribegovida, razinotriti mogudnost ostvari- 
vanja uvida u sadrzaj Kadribegovicevc; korospondon-;:i jt. 

- Putem "Aladina" vrsiti identirikaci ju lica fcoja asLvar.iju bljske 
vezo sa Xadrobegovidcm. 

- S obzirorn na dosadaSnju aktivnost "Aladina", a inajuci u vidu kva- 
litet dobivenih saznanja koje je ustupio isti, to ci^enuci njegovo 
matorJjalno stanje, povrenteno mu davati odredenu ma ten] :iinu por.iod. 

- Kavedcm plan, po potrebi, dopunjavati L korigov.it i . 400 CUVARI JUGOSLAVDE - SURADNICI UDBE U BIH KUCI, (Bajrama) Murteza - "Toplica" 
1942. - Suva Reka/Srbija 1. 


Prezlme. otevo !mc 1 Imc 


KUCI /Bajrama/ MUBIEZA 


Si 


Pseudontm 


"TOPLICA" 


3. 


Godloa 1 mieslo roden)a 
(opillna I SR) 


1942. god, Suva Raka, SR Srbija 


4. 


MJeilo 1 adresa boravba 
(orcttvaliUa) 


Sarajevo, Per© Kosorida or. 12. 


S. 


Brafno itan}e 


Heozenjen 


6. 


Narodnost 


Albanac 


7. 


Driavijanstro 


SFRJ 


a. 


Zaninvanle (vrsla posla) 


student 


0. 


Naziv 1 nije&lo uslanove III preduse- 
la gdte k wposlcn 


Fakultet politickih nauka 


10- 


i Vrsta ffirana) dtclatnosti 
it. 


&bolsba SDretna, odnosno stru£na 
bvallfthadja 


Gimnazija 


i&. 


Znank stranih ictiha 


govori albanski i francuoki 


i> 


IrulMdualnc osobinc — sblonosli 
m.ine, hob! 


, . 


14. 

!5. 


Da 11 )e ei.in SK 


Ne 

Jpovrufcni* iz Alb*nije. TEmi^rirHO u Alb*- 
niju ]'^trt, c^odine od*kl* j» vrtiden u 
Jugoslav jjn 1 >'■)?. «.;odin-. 


UtUiiktrnsllU' vrzfliii* Eil oroilosl 401 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH mmmm 


rCBHTAB, ,-i?.!.. S^JEVO ; B«* br, H1 JfeiSW ,;„■ — - MB Dopune i promjene 

po upitniku S Prciime, oiero lm« i I me Pteudonlm KUCI/i>ajramaAiuRrjiZA "TG^LICa" Redol brtj ptUnJ* 

kod ko)*f )t n«U!i 

proAjcai TEKST PROMJENE Brisan iz aktivne saradnicke mreze Centra SUB aarajevc 
Je raflja^aktiiyno. prestali jp.Qflialati uslovi gjLjlalilla 
earadnju-DoBiie dostaviti Qdiel-i«nin ■*« i„«i«, " - ■" ~*^ — w , v * ~ ■* r.**- -k -^.vjum jjt kj y, a j. p y jL__g_aj 

^earad£ju f DoBije dostaviti Odjeljenju za sluzbu 
drzavne bezbjsdnosti u i?rizrenu T na dalje koriatenje u _3«rajeyu din. 14.11 >o 74 PROMJENU IZVRfilO: 

An k a a t o v I* n « « v i S 402 CUVAR1 JUOOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KURBEGOVIC, Mehmed - "Gorki" 
1927. -B. Luka 
■* >»■ JM . m- ■ ■ J yA^pk . '-: ^fc^v- UPfltNIK S Proximo, ofcovo \m\i 1 Inn Psi'iidcinim Giidina, mjvsio. opStlna I SR 
rodenjH (*;i slranc dri.ivljane 

I dr2ava) 

iMjcshi i adrcsa lioravka 
(prcbivaliftlal UraCno startje NnrudnosL Driavljanslvo Zanlmanje (vrsta pasia) N.iziv t tnjfso itstanovc ili 
prcdnzctfa gdje jc zaposlrn Vrsta fgrana) djelatnosH Skolska sprema, odnosno struina 
kvallfikaclja Znatijc stranlh Jczlka Jndividuaiiu- osobinu — sklonosli 
ntartc. IioIji Dit li ji« rian SK kiirnlili-fiHiik' vcv;iiiu /a jmrtlfisJ KURBEGOVlfi MEHMED "GORKI" 1927. g.u B.Luci,SRBiH Sara jevo,Tome Masarika 11* Ozenoen Musliman Sluzbenik-sekretar rakulteta Pilozofski fakultwt u Sara^evu Erosvjsta Palo 2 or ski Takultet Da 403 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH IS 10 20 22 23 


1} l.lnijn rnria b) Ncprljftii-liskN djcliilnosl kojn c) Obr.iil.i im kojit Jc tismjurcil 
Vrsla saradnika a) Mjcslo, driava i svojslvn 
l>ur;ivko a I b) Mjescc i godina upudivanja 
■= ii fnoslranstvo c) Da II jc KorlStcn prijr 
odlaska u InostransLvo i na 
kojim zarineima (linl)i) (I) Vrsla saradnikn a ! e) N.idin ugradivanja t) Nztin odriavanja vtie Stcpcn pon2danosti saradnlka Kojl ga opcralivnl radnik drJSI 
na vc?.! Oslall podarl, miiljcnja ] prijcdlozi 
o samduiki! [ snrndnji Na dobrovoljnoj osnovi 01 Anarholdberalizam 
"Vrbas" 

Informator Pouzdan Terzic Kovica Sara jevu 7? I p i I n i k p I. p i; n 404 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH LILIC, (Sulejmana) Muhamed - "Alem" 
1940. - Godelje/Han Pijesak 


urifiiit'S c ... * K-t>:*- £? wT-;^ "JEW 1 II- 12 N.iji* i ir. »* n mi*ito\c t \ i»m (i;'*'i»l .ijrUifWV- Sto'rt* tp'tfli, oJrjin ' i "ut-oi 
fcvaul.tunn Znknjf niMnu jtiiV* 


<*Vjfl rv- H Da ii h fm $K I —H -L«^». 


23.1©.194o.g.u aelu Go^el^e.SC turn FijeeaT. Sarajevo t Kali Sedremik: fcr.46. 
Jhiellaaj Portir 

Prnvai tv.'mltc.t u Saraj^vtt 4.razr«d& osione fcole ^ 405 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH CENTAR SLU2BI BEZ8JEDH0STI 
SEKTOR ZA SOB 
SARAJEVO 
Op.radnik: BEJOIC MERSAD 
Oana, l4.7.}986.godine PREOMET: Plan koriSten^a saradnika "S^e d r a * 2a 1986. god - Saradnika prvenstveno koristiti za stvaranje uslova za 
bezbjednu primjenu operativno-tehniCkih ihjera 1 radnji, preroa poje- 
dinim bezbjednosno-interesantn im liclma sa Pravnog fakulteta. 

- Pored toga, saradnika usmjeriti na prikupljanje drugih 
zapaianja koja mogu biti od koristi u op.radu preroa ovim licima. 

- Saradnika usmjeriti na pradenje odlaska i dolaska bezbjed 
nosno-interesantnih lica na Pravni fakultet. 

- Redovno odrlavati kontakte sa saradnikora, u cilju daljeg 
instruiranja i provjeravanja. BM/CLJ 406 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH MAHMUTOVIC, (Mustafe) Mirsad - "Hadis" 
1953. - Biskovici/Babino/Zenica Socijalisticka Rcpublika Bosna i Hercegovina 

REPUBLICKI SEKRETRRIJAT 2A UNUTRASNJE P05LOVE 

SLU2BA DRZAVNE BEZBJEDNOSTI 

- Centar Zenica - LINIJA RADA: 03 Reg.broj: $-■&?£$• 

Datum cvid: J.//. / >C ff : ■-"^P R I J E D L G 

za angaSovanje saradnika u zemlji i inostranstvu na osnovu CI, 
46 Pravila o radu SluSbe drSavne bezbjednosti i taSke 5 Uputs- 
tva o dokrmentaciji u SDB. MAHMUTOVIC MIRSAD, sin Mustafe i Hatidze, r. Talara, rodjen 
4. 9. 1953. g. u s. BiSkovitfi.- Babino - Zenica, driavljanin SFRJ, 
MuslJuan, student I godine ITF u Medini - Saudi j ska Arabija, ima 
zavxSenu Medresu u Sarajevu, sa privremenira boravkom u Saudijskoj 
Arabiji - Medina, ttiuBOX 10228, stalno nastanjen u Babinu bb - 
Zenica, ozcnjen, otac^ednog djeteta. 

"'V'- "■ " ■ .■-.'■■:'. - - -f^-V-:-:" ' ■ 
.:" ;; :.'". ■ '■■•■•■ -., : ■ ; /^--R a z 1 o z i 

! ..:■..- - ■ .-;■ .-■' \ .--.. '.. - 

.j./-V>* ':■:- * " ■: •■ ■■:*-■ - : ■L''i:y-'<\ , :'it':\ ' .. 

.;■'';:.'' Sa Mahrautovitfein je Sluiba ostvarila kontakt avgusta 1982. 

.godine. Od tada je -Mahmi&ovI&pruSio viSe bezbjednosno-intere- V 

'•'•tiantinf S'-santnih saznanja o.ponaganjuPi'aktivnosti bezbjednosno-interesan- 
\\thih lica (Mehtic* Halil,,i;Xarali<5 Esad, Beganovic" Sefik - treti- 
rani u akcijl •Trebevic*" ) >T*gibanjima unutar IZ-a, kao I student i- 
ma lz naSe zemlje koji studiraju u Saudijskoj Arabiji. Na osnovu 
dobijenih saznanja do sada je napisano 4 depeSe /03-742 od 24.8. 
1982. g., 03*557 od 14.6,1983. g. , o3-586 od 16. 6. 1983. g. i 03-784 
od 15. 8. 1983. g.) 3 sluSbene zabiljeSke i nekoliko provjera za 
lica iz redova iz-ai 407 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH U kontaktima zapazcno je do kod :".jhm>.: f :jvi ca postoji dobra volja 
t da se trudi kroz koncakte i;.i •.::■-■ :^n* lioin'a ( imam i ma, udenici- 
ma Medresc i studentima ITT u ::^r- 1 j : i m«>stranstvu} da dodje 
do bezbjednosno-interesantnih pcdataka. Inaco, redovno je obavje- 
Stavao (2 pisma) o svim aktivnosti-a IZ-a u Saudijskoj Arabiji, 
kontaktima dr Smailovic Ahmcda, r r--' : jodm -:;i Star jesir.stva, Vej- 
zagid Merzura, ur'idnika "Preporoda" , Omerbaiiid Sefke, imaraa iz 
Zagreba, sa predstavnicima "Rabite" i nasim studentima. Isto ta- 
Icb do Sao je i do podataka o komentarima i sukobu izmedju JaSa- 
revid Munira {zavrSio ITF u Medini) i Karabdid liasira iz SAra- 
jeva {student II godine ITF u Medini) kojom prilikom je JaSa- 
revid optuSio Karabdida da je Smailovidev "Spijun". 

Izvor, pored ostalog, redovno je obavjeStavao o svim doga- 
djajiina od znaCaja unutar IZ-a na ovom podrudju, gdje za vrijeme 
raraazana ispred StarjcSinstva obnvlja pra.ksu. 

■ Imajudi sve ovo u vidu kao i potr^bu ofanzivnijeg nastupa 
Sluibe prema *2ari5tima nepri jateljske djelatnosti iz redova vjer- 
skog podmlatka iz ze'mljc i inostranstv^, a budiidt da Mahmutovid 
studlra ITF u Medini - Saudijska Arabija, gd'je boravi vedi broj 
'Jugb'slovena na skolovanju u vjcrskim skolama i fakultetima, kao 
i odlazak tamo vedeg broj a hodocasnika iz zemLje, predlazemo da 
se Mahmutovid Mirsad angaSuje za saradnika informatora u zemlji 
i inostranstvu pod pscudonimom "HADIS". 


Zenlcaf':24.I0.1983.o. PREDLAfcE Op. RADNIK: ,M i\ si 6 I u ill ka ± t C'tf'/t ODOBRENJE ',;.;-. .'-V^Na bsnovu clana 46 Pravila o radu SDZ odobravam angaJovanje 
MAHMUTOVlC MIRSADA za saradnika u zemlji i inostranstvu. Zenica, A -~} ■ ^ A > ODOBRAVA 

' L / 

SACEl.Ulk CENTRA 
M laden 1 Anid 408 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MESIHOVIC, (Ahmeta) Musatafa - "Sreten" 
1928. - Vitina/Ljubuski 
U PIT KIT $ 1 

2 


Hii'/lmr. (u't-VO imc 1 Itm- 


MES IH OVI6/AHMET/M U3TAFA 
Psniilfiulm 


"SRETEN" 
3 
4 


Oodlnn, mji-slo, opilins 1 SR 
roilenjn (zj Mranc drfnvljanc 
1 rirlavn) 

iMju.stn i a<l n-sa horiivka 
. (preblvollftla) 


1928. g.u Vitini-SO LjubuSkl,SRSiR 
Sara jevo,3orisa KidriSa J. 
6 

6 


Brafno stanje 


Ozenjen 
N.nmdnosl 


Musliman 
7 


DfiavJjsnslvo 


8 


Zanimanje (vrsla poslaj 


Sef predstavnigtva 
9 


Naziv i mjrs-o tistanovc III 
prcduze£a gtlje )c zaposfen 


Predstavnistvo rudarsko-topioaiSarskog 
bazena "BoR" u Sarajevu 
)0 


Vrsla (gratia) cljelatnostl 


Industries 
tl 


Skofiku « pre ma, odnoino slrufna 
kvtimltarij* 


SSS 
12 
M 


Znanje slranih Jczika 


* 
ii-..iivi ; :.ui::!- woblrti; — '■>■'■ jfo^d 
nunc, Ih>Iji 

Dfl II |r t Ian SK 

I'ntlii'i t/ |ini>|jt.sti i illume 
k.UJikli'iKliki- vtv.iiic /a [imi>|iikI 


Ne 

Kao pristalica IB-a uhapeen 1951«r.u 
Beogrsdu^d je je r-dio u direkciji Tanjug 
i kaanjen so 18 rr.J«seci DKR-a . U vrijeme 
boravka na "Merireru"bio saradnik DB. 
l.'j 

409 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
3* 18 l<> 30 21 n J3 


i) Llrtlja tidr b) NeprljBiclJsk.i djd.-ihioit kdju 
ntir.-iilujc cj Obradn m koju Jc lisiiiji-rrn 
Vrsln saratfmkn a] Mjcslo, dr2nvj) i svnjslvit 
bornvka j b) Mjcarc I Rndlnii upullviinjn 

ii hrnlMmlvn c) Da ti jr korJSIcn prljc 
odlaska u inoslranslvo f na 
koflm xadacima (llniji) t1) Vrjsli suradnikn t) Nrtln iigrjdlvaiija I) Nd tin odfiavmfa rem Slcpcn pouEdanosli saradntka Kojl gi opcrallvnl radnlk drfl 
na veil OsUH podacl, mfSIJcnJa I prljedlozl 
o snradnlkii I snradnjl Ka.dobrovoidn'oJ osaovi 01 Dogmatizsin~birofcratisani>ibeQvaki 

Mijovic 6edo 
Gpg«rvator Pouzdan Karadeglija Jelenfco 

U posiednje vrideme ne zeli swradnriu 3a~tnj U. Sarajevu^__ d:llli1 ..24,6. .. lit 72. t! pil n I k pn p ii n in: 

A.nka Stev*ncevic 410 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH MUFTIC, (Idriza) Hajro - "Navjestitelj" 
1938. -Sarajevo iVntjr Sluchi b<-:-hj^!in>;-.r. : 
;- a ft a J i: •■' ■ 
' S^ktor ra :;oit 

t >r ' . r .id f> i k : Ki tri ! i . - " t r : > 
n.i i:a # J-? . O 2 . / *».Vt . . go . J i r ■ ■ ■ * _ zj angaSovanje ap m vozo po: pnoudonimom "f.'AVJfSSTITXl.J" n.i osnovu £lana 
46, rrav/ia o rac?u S.oa car 

MUFTI? HAJRU, kiii Tdrlza 1 Hane, radjcn.t :?«*.. Otl, I93S. godine 
u Sarajovxr,, opscinj Conbi.-/ •fLrsJicunfca, dri-avljaitka SFRJ, T.avrsila VlSu 
oAos/ionsJtu 3JcoIu, ;:,i;o:: !-*r:.i u S73A* Sarajevo, <?t.iZ/io nastranjona u Sarajevo, 
u 2 f cm Bo r i vot .i Jo.'ri. ; j r ■ .' . < j , n i 7 ^ £i an SKJ . 

- 
,'.' A >: L O 7 I 

U doxadxir.j ir: kntit.tktimx &a Mufcie- tfajrrvn das 11 smo do op. 
lntt.Tt?s,*nmih razn.mj.t u vrzi s.i akti v?to£<*tt ITS?. "Ji-hovinS svj&ioci m 9 U 
par navraza itajra n<m jo dostavi 2a i jodan hroj cisopS&s ove vjomke 
zjjodnicc, kao 1 pis.aru . ; :oj'o ku .ifrigia na njanu ji.'.vsu. it narnjcrnjana 
su pojedlnim £laitavin\,i pcmenuCe vjerske sajoinioe. Narntc-, prostorljc 
HVZ "Johovini *>vji*Jcx?l " r>cr nalaze u is torn objektu u kojem jc xasta— - 
njona 1 Hajra, tako da fovrenhvno poita i lltcracura "Ji?/iovinf svjedocl" ■;• 
stlio kod nj<? kako hi ji* or.j proslijedila glanovia,! vjorske xajednice». : ^;. 

Hajrj nam j*» u vi.-!e? navrata ta-fcodje prcnvsiln svoja zapa— ' >*£^ 
dan_7a tokom -kortgrcsa Jc/:ovnih svj&doka", a koja $pk> karixtill u op. "'-',-■ ' • '* 
rac/ui Pripadnitrl ovo vjc.T.ixe zajcdntct* su dost* rfuto pcfcfcti3v»w*li "pri— 
volici" Wajru t/a sciipi >j .-Jjnstvo, aJi se ona tin pokuSajima u potpu— 
no&tl oduprijifla, 

v tSosad.tsnyin kcwtaktlma ffajra je pokaxala sprt:aio.ft da na 
dnbrovnljnoj ortnovi 1 :i,i kvnspl rati van na£in saradjuj,? *s.> Slulbom, a 
kat:o j^ u moijut-noxti /.i prat i i hlagovrcmeno nas inform/ je o hezhjed- 
nosno inCfr«?5,if!fn;'.ti .•'/.•.. 1.1;; jinii u vezi j^ dJccivno.svu /r^; - ~Jc*\ovtni 
svj<rdoci", pr,Njj, t ;-.<f-,-. ;.j :T; i^c.^ angaiuje Jtao o.-. ■.•.-',! i vocJi poci 411 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 


Centar sluibi bezbjednosti 

SARAJEVO 
3ektor,za $03 
Odjeljenje: 03 
Op. radnik: Kuril id Mirko 
Dana, 29. 1.1986. godine. P R E D M Z T: Plan fcoriStenja oj.-. . -:■ 

"NAVJESTITELJ" za l^.(;o;!>nu - Sa obzirom da je op. veza "Navjes ti tel j" u mogutfnosti 
da nas blagovremeno informiSe o $vini skupovima HVZ "Jen. 

$vjedoci M istu <Iemo prevashodno koristiti u torn cilju. 

- U dosadaSnjim kontatkima op. veza "Havjesti tel j N nam 
je u viSe navrata predala razne broSure i drugu literaturu 
HVZ "Jehovini svjedoci" te Cemo u narednorc periodu nastaviti 
sa kontatkima u tcm cilju. - U narednon periodu c"emo takodje intenzivno raditi 
ocjeni mogucnosti koristenja op. veze "Ha vjest i tel j" , kao 
baze za primjenu ofanzivnih mjrea Sluzbe na prac'enju rada 
HVZ "Oehovini svjedoci" i op. in teresan tnih 1 ica - pripadnika 
bye vjerske zajednice. na 412 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH MULAOMEROVIC, (Dervisa) Osman - Trn" 
1940. - Trebecaj/Trnovo Op.radnik Godinjak Edhem 

Broj : REC.BiU ^~£^ff 3 

D«a, EV.DATi Tftn fy* PRIJEDLOG 
za angaiovanje saadnika na osnovu £1.46. Pravlla o radu 5DB za MULAOMEROVIC OSMAN, sin Dervisa i majke Fate, rod j en 
2.2.194o.g. u selu Trebecaj SO Trnovo, Musliman, drzavljanin SFRJ, 
po zanimanju zidaf, stfvlasnik sa bra torn Avdom privatne preduzimacke 
gradjevinske radnje, nastanjen u Trnovu, u ul.Kalinovacki partizanski 
vired br.2"J, nije clan SKJ. 

R A Z L Z I 

Sa Mulaomerovic* Osmanom, SluSba je uspostavila kontakt 
pofietkom 197 9. g. i do sada je imenovani omogudo realized ju vise ak- 
cija primjene sasvim pouzdanih izvora prema licima koja predstavljaju 
interes SluSbe iz struktura IZ. 

Tako amo preko Mulaomerovica vrSili realized ju op.mjere 
"Merkur" i "Leopard 11 prema operativno interesantnim licima, zaposfcnim 
u GH Medresi, ITF i ostalim ins titucl jama IZ na podrucju Starjeftinstva 
IZ za BiH, Hrvatsku i Sloven! ju r ito nan je imenovani, u nekoliko nav- 
rata uspjesno omogudlo. 

Napominjemo da nam je imenovani do sada vrlo bezbjedno 
i konspirativno orooguc'io primjenu sasvim pouzdanih izvora prema Seti 
Ferhatu (POC) , predsjetfMfcu Star jeSlnstva 12 ( "Tzcz Lderxt " ) , £v:kric 
Nijazu (OO, prof.ITF-a) - "KovaCi", Hodiirf Mehmedaliji, zaposlen u 
izdavackoj djelatnosti {"Aman") i dr., a trenutno je u fazi i njegovo 
angaiovanje za primjenu istog izvora prema Smajlovi(5 Ahmedu (OO r pro- 
fesor ITF-a) . 

Naime, Mulaomerovid je kao samostalni gradjevinski podu- 
zetnik zbog povoljnijih, kvalitetnijih i blagovremeno izvrienih poslova 
angaSovan od strane IZ da adaptira stambene prostore zaposlenih radnika 413 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH uiz 1 iigraduja pojedine vjerake objekte. Takvim angalmanoei 
stekao je u krugovima IZ povjarenje, zbog Saga ae uveliko anga- 
Suje na vedini gradjevinakih radova u pomenutim objektima IZ. 

Imajudi u vidu navedene cinjenice, cijenimo da bi 
plenskim i sistemskim radom, te kvalitetnim vodjenjem i konti- 
nuiranin kontaktima, izgradlli preventivno i pouzdano uporlSte 
Sluzbe u cilju prim jane sasvim pouzdanih izvora. 

Tokom razgovora, Oaman je izrazio spremnost za sa- 
radnju sa Slu Shorn, te cijenedi dosada&nje ostvarene rezultate 
i njegove mogudnosti u navedenim instituci jama, predlaiemo da se 
Mulaooerovid Oaman r angazuje 2a saradnju pod pseudonimom "TRN H . 

Sarajevo, PREDIAZE 

OP .rradnik //C^inja/Edhem/ D L U K A 

Ma osnovu cl.46.Pravila o radu SDB, odobrava se 
zavodjenje , odnosno registraclja Mulaomerovid Osmana za saradnika 
pod pseudonimom "TRN"* Sarajevo, 
414 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH MUMESfOVIC, Ahmet - "Dinko" 
1944. -G.Vakuf ^ <>>\J MCi [-."',"'-• ■'•'■ •' '-' H %'' v ".vn v'v -^V^;^:? 
t^~ re £ , :'.-■■-■■. - ■ ■ r -. -■ ™ .-? - ■ * »'k '-!. * UP UN IK s v ; -v w t. 


Prczlmc, o£cvo Ime 1 tire IffUSSSCJVlfi J^HrTS? 


9. 


Pscudonim 


•DIHKO" 


5. 


Codina 1 micsto rodcnla 
fopSHna 1 SR) 


19** ♦ codina u Gornjs* 7*knfu, SB BIH 


+- 


M|es(o 1 adresa boravba 
(preWvallila) 


B*r*j«*o- Xlldla, Utrl.cc Uherto tor. a 


3. 


Brat no *(anje 


02enj«n 


6. 


Narodnost 


■ualiaan 


T. 


DrSartJaiutTO 


* 


& 


Zaaimanfe (rrsla poala) 


TthnlSkl uradailt Xlsta "Jtale aovina" 
/ apsolv«nt iatorlje / 


0. 


Naxir i m|es!o uslanove Itf preduzc- 
<Ja sJfc le Mposlcn 


HIP •OelobodJ©nJ«* 


*0. 
It- 


Vrsla (grana) dlelatnostl 


BOTlnATStYO^ 

\N*0*K*^ .-ttl&M*^. sX3C**«XrtL 


Sbolsba sprcma, odnosno slruCna 
bvaliflbadja 


GIambI^* 


IS. 


Znanfe >lr.inih K*il?a 
15. 
14, 


tndi?U1u,i!ne osoblne — sblonosi; 

I'nJiH-i ir iiti'iltiill i -.Iriiiti' 
U.if.tldir^ltlJf vr.Mik- r,i i»«.i;|.t«| 


"to 415 CUVARl JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH : £>2£;Z 3--* -*tt> -'-'—"'.-'■v-'^r" Ji~5 "i'Vit . -»,' SMS 


'17. 15, M. Osnov.au j;aiova»ja Kolu neprllalellftbu dklalnosl 
obradule (linlla rada) 2! 

— e $$ a} Mkslo. driara I svofstvo 
boravba t>) MJoscc i godina upu£iviin|a 
u inostranstru c> Da li tc boriilen prije 
odlasfea u (noslranstvo 1 n* 
boilm zadaclma (UoiJl) d) Ynli uradntba c) Nailn u«rdd(raii|d f) Satin odriavaala vcee Stepen DOUfdanosH saradnika Koil fa operation! radnlb drtl 
na vczl Oslali podaci, miiltenia I prl|edlo*l 
o $aradnib» f *aradnji — - ill ^V* 1 - 

Ita pattfiefcakoj cimovi Qiajerett'sa obr«4a uslluiiaklh kltri 
kalno aaolonallstltiklfc krttftova Fouadaa Agaaovl* Ss*d - ol u Sa?«Jevu dana „»2»*2# , 9 72« Upitnlb opunloi 

Vujiaid Uilk« 416 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MURATOVIC, Salko - "Zuan" 
1942. - Filipovici/Foca II p I H H v X/ Hrq.br. ♦, ....ft , .*& 1. 


Pfivlni', oi'ovct lnc i Iwe 


1 

MURATOVld SALKO 


2. 


Ctfl'.iUnTliP 


"?uan" 


3. 


rt.li.-n'.i :i sujac dr'avijane 


194 2 u Filipovitfima, SO t-'oco f S? Dill 


4. 


M)esto 1 adrcaa boravka 
1 preblv.il IfttA} 


2 Rue De La Coreze, Paris 19 c 


s. 


Brafircj star»j*> 


razveden 


fi. 


Narodnost 


Musliman 


7. 


DrS*vl}anstvo 


SFRJ , 


0. 


XavrSena fifcola lit fskultet 
atrufinii kvalLf J.<c«clja 


ViSa pedagoSka 


9. 


Naztv l njesto radne 
organlsacrljc odje }« 


Skola za djecu Jugoslovena u Parizu 


lo. 


Had no rr.jejitn 


nastavnik 


11. 


Vrsta (critne} d jclatnoatt, 


prosvjeta 


::. 


"na -r ----- 1- : ,»7iha 


francuski djelimifcno 


■ 


Tr-- ' ■ -'.-! j. : - - ->-:r-C£-.} 


•;ii 


■ 
i 417 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH OKIC, (Muje) Zlatko - "Pravnik" 
1955. - Krusevac/Srbija UPITNIK S MR %X-'i> '■ 7 10 III it \:\ Pji-tim*-. im'cvo imc I line l^lMtlllHIIITI 

f'militi.'i, mic.sio. opSlina i SU 
fi)i!cnj;i (,m >irniic ilrjtuvljanc 
i ilriuviil 

Miesiti i niln-sa btuavka 
(prcbivahfcia) Nnrodfiosl Driavljamivo Zamnuitj? (vrsla posln) W«2»v I mirs'o usianovc Hi 
prcdtiieda gdje |c zaposlcn Vrala fRfBiia) djelatnosll Skolska sprcma, oilnosno strulna 
kvallflkscija Znnnje Mranili jcilka IiidividiMlm- fisulmu- — sklonosil Di U |. *:juj ^K I'u.lii i ./ |ir.^lu«,|i i .Imi^c 
knrakli rmiih- vtv;iii4- • * [)utili.Nl OKlt/Mu.lo/ZLATKO 

"PRAVNIK" 

L^?S.g.u Krussvcu, : iS orbija 

Sarajevo, Lenjinova br.lo. 

Neozenjen 

Musliman Student Pravnc^ fakulteta Sarajevo Prosvjeta SSS JM 418 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ffiHpmnwia^ P N i life ■■ i i p i l - :v : . i m ^ViitABt 8J)£ SABJUEVB Re*, bf. .., ,.r. D-2955 MB Dopuno I prom jene 

po upitniku S Prcclflie, (rfeTo tme 1 Imt Pwrnjonlm OKK',- fill jo ZLATKO 'PRAVNIK" Redoi broj plUnJi 

kod kojcg ft iwtali 

protnjcnc TEKST PROMJENE Brisan iz aktivne saradnicke mreze Centra SD3 
Sarajevo ,jer je zasnovao radni odnos u Centru u Sjar.aj.fc.YaL <*<»» 1;..1L 10 7'* PROMJENU IZVRSlO 419 CUVARI JUGOSLAVTJE - SURADNICI UDBE U BIH PANDZA, (Muhameda) Dzemal - "Robert" 
1930. -Sarajevo 
U PIT N I K 'l. 


Preelmc, otcro line 1 lme 


PAND^L /Muhameda/ DZEMAL 


ft. 


Pscudonim 


"ROBERT" 


3. 


Godlna t mlcilo rodenjn 
{opSllnfl 1 SR) 


193o.god. u Sarajevu 


4. 


Mjeslo 1 adresa borarba 

(prcblvallJlaj 


Sarajevo, Velegidi bb 


3. 


Uratno ilanjc 


02enjen 


0. 


Narodnojl 


Musliman 


7. 


DrSavIlanslvo 


s 


8. 


Zanfmanje (vrsla poslj) 


Rcofeaor - prevodllac 


9. 


NailT 1 mjeslo uslanove III preduse- 
6a gdj« Je wposlen 


"EffERGGIHVEST" Sarajevo 


10. 


| Vrsta (grana) dlelatnosll 


Indus trija 


11. 


Sbolsba sprema, odnosno slruSna 
favallllbaclia 


Filozofski fakultet 


IS. 
13, 


Znanfe ttranlh Jezltta 


Engleski 


Indlvldualne osoblne — ablonosll 
mane, hbbl 


Intaligentan i komunikativan. 
Radio tehnic*ar 


U. 


; Da ii ic eidti sk 


No 

' Sin Je Muhameda PandSe , organizatora 
hand Jar divizije i zelenog kadra. Otac 
mu Je sudjen na 16 god. strogog zatvora 
od 5ega Je lo god. izdrzao. 


15. 


Pod.icl Ic projlosll I drugr 
twakli'rltfliic "(flnc r.i proilont 420 CUVARI JUGOSLAVTJE - SURADNICI UDBE U BIH 
■ so. Olftov AiigflhwdnM Kolu neprljalcl)itoi dicl.ilnost 
obraduk (llnlia radii) 3 
> 

<n 

* 2 

3 "% 

-I 

v. ■P- fii. a? Mleslo. driava 1 wolsK-o 
boravba b) Mjcscu ( godina upudlTan|a 
u InoslranJlvy c) Da 1! )e horlSten prlle 
odlaaha u Inoslransko i na 
bojlm Mdaclma (Llnijl) tfa oenovu liSnbB^pri'jjstoijstva ;.'" UBmJeron na musllmaaeku-ismlgracliu u 
SAD-u - d) Vnla saradniha e) NaStn ugradlvanla f) Nattn odriaranla veze Stcpen pou* danosll saradnlha Kojl ga operallvnl radnlb dril 
na vczl Pouzdaa IM§IHIJA NUEUDIK - o2 Oslall podacl, mlSIJeoja 1 prljedloel 
o saradnibu f taradnll Po povratku is SAD-a aaradnik nije dovo 
ljno korigtan Jer namjerava ponovo ici 
u inostranstvo gdja 6e so dalje koriati 
ti po llnlji emleraclja. u Saradevu _ ^ 3.3. _ „ 7o Upltnlh opunloi 

Vujiaic Uilka 421 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH POUAK, (Saliha) Dzafer - "Katalog" 
1940, - Folje/Kalinovak Sfc"3 ;0p. radnik ■-: caranic : Predn\cf ..-.;>'■ ;. . ,: •■«_ . ■% , yj, ..... . r;. H * *%*■*.. . •.^ j -- ; ,■ , ■■ . * •, ;■,;,: 

Dana/ 13,7.199oVg. V ; "'v '"' . r^V'^ ^■•.''■0' : v\\ ; l v^.'V: ' > ■' . 

PRIJEDLOG 

za brisanje iz evidencije Slu2be op.veze •Katalog" na 
osnovu clana 49. Pravila o radu SDB, za : 

- POLJAK D2AFERA, sin Saliha, rodjen 8.12.194o.g. u 
selu Polje - Kalinovik, Musliman, driavljanin SFRJ, zaposlen kao 
referent u studentskoj slufcbi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 
stalno nastanjen u Sarajevu, ul.Prijedorska br,121. R A Z h Z I 

Sa Poljak Diaferom SluXba je stupila u kontakt 1979. g. 
nakon Sega je povremeno kontaktiran, da bi kao opera-tivna veza pod 
pseudonimom "Katalog" registrovan 13.11. 198o.g. Sa Poljakom su i 
nakon toga nastavljeni kontakti a najvige pomoci pru2io je SluSbi 
'prilikom izrade provjere podataka za pojedina bezbjednosno intere- 
santna lica. Tokom saradnje od strane Slu2be Poljak nije nagradji- 
van, niti je obucavan u tehnickim disciplinama, SmatraMO DA IZMEDJU 
Poljaka i operativaca koji su ga driali na vezi nije bilo niceg 
spornog, odnosno da se radi o korektnom odnosu. 

U poslednje vrijeme, Poljak je izgubio pozicije koje je 
do sada imao a sem toga u kontaktu je"' sa pojedinim bezb. inter. 
licima iz redova muslimanskih nacionalista o cijoj nas neprijate- 
ljskoj djelatnosti nije informisao. 

Iz navedenih razloga predlaSemo da se Poljak D5afer 
briSe iz evidencije SluSbe kao op. veza pod pseudonimom "Katalog" a 
materijal uniSti. PREDLA2E SAGLASAN 

/ Op. radnik^ Z^Nafieloik OdWltn; 

/deranic Predrag/ (f /Subotid Mirko/ 422 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SAPCANIN, Rukija - "Lejla" 
1938. -Sarajevo T^p^sssgH^ v,y '-.'-.' ckwARi . „?R?. S&RW5YP. v-^. 


UP I T N I K V •3 
1. 


Trczlnw, o&cvo lae 1 line -* 


SapCanin rukija 
2. 


Pseuddnlm 


"LEJLA" 
3. 


GodLrva^njaato, a pi tin* 1 SR 
rodjenja (xa atxanodrlavl^ane 
L drlava) ■ " -ft^'^-'-.V f: 


1938,godlne u Sarajevu 
«, 


K)«ato 1 adreaa boravfca 
Cprabivalilta) 


Kobiljafia - opStina IlidSa 
5. 


BraCno atanjo 


neudata /razvedena/ 


Narodnoat 


Muslimanka 
$: 


Drlavljanatvo 


SFRJ 
'8. 


ZavrSena Skola Hi ffakultet 
ntcuSna kvftllflkacijn ■ 


Ugostiteljska £kola 
9, 

< 1 Jfs 


Karlv 1 njcato rodne 
or^atilzacljc gdje jo 
xapoalcn 


Privatnik - ugostitelj 
^ 


Vr«t* (grana) djalatnostt. 


ugostiteljstvo 
12. 


7-na:t}e xtranlb jezlka 


13. 
11. 


-.. vfc** ;jy 


KB 


• 
i 

423 CUVARI JUGOSLAVIA 


- SURADNICI UDBE U BIH 


SEHIC, 

1951. - 


(Ismeta) Aisa - 
Vogosca 


'Nora" 
op. radnik: Bejdid Kersad 

Bro j : ^ _^_ 

Dana, 15.7.1988. godine PRIJEDLOG'; 
Za brisanje iz saradniCkog odnoaa, na osnovu £lana 46. Pra- 
vila o radu SDB, zkiX V„ v : ,, '-*■,./". ' 

- fiEHKi AlflU, k<51 Igraeta i majke fcinete, rodena 18.9.1951. 
godine u VogoS^^ driavljanka SPRJ/. zavrSila Trgo- 

v a6ku 5ko lu * - 'te^iekl 1 "s raj er ) z apoalena u -; HO [ >dW f S ar a j cvo , RT : 1;.- ? « 
Tekstilna konfekclji^lrazyedeiia, majka/jedribg djeteta, nastanjena - ■ .- 
u SArajevu fttj =; V^bovaka br + 8/4,' nlje : 51to"sxJY '- * * * " 

\ »ft ... ^-r-V*?*-; ■ '-'"Aj'.'. ■- ■ - : ■ j 1 1/ Prvl .kpntftkti:Wa jf$$fp*" skog nacionali! 
Viz Java na 
. nom postupku 
; je,'iBiaju<!i; 
■ obavl j eh ; . poSESiHS os tvmu riakbUko^taWa,,!, ■ti.'vl^P^*i; ; *iv M «**£$$£»» 
prldrJavala naBihinstrukcija, a «S#S vja**Jb*tctf*> i^fe^ 
fomuau, *bog e«*« je 26.11.1986. goaiM'Mglitxwan. kao sarad- '• ' 

nik pod pseudonimom "Nora"* ' " 

tirala u ] "^ ^^ " N0 "" ^' *'"** n ^ Lm ^rukci ja ., a , kontak- 
Li.alu u vi b . navrata sa Sallhbcgovid MaUko., o 6ijla n epri 3 a t .l i8k ia 
komantanaa. dal jim n-anjaraaa. to llcima sa fco^na je u vozi w 
je blagovremeno 1 kvalitotno inforaisala. 424 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH j~ektlv^riqv«.i^ za dalje koriStenje Sehid AlSe kao 

izvora prema istoj, te stoga predlazcmo da se briSe iz aktivne 
saradniSke mreSe pQfi pseudortimom "NORA". Sarajevo, 15.7,1988. godinc P It G D L U E 
Only J 

it- (I3cjd 
D L U K A Na osnovu Glana 4 6. Pravila o rachr, S3U, pdobrav.a sc bri- 
sanjc Sehid AiSo lz saradnl£ke aireJe, pody£fseud$nii|Lo;n "|taxV 

: 9 

SArajevo, 
425 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH SEHIC, (Ramiza) Mehmed - "Kodak" 
1949. - Visnjica/Kiseliak Op. radnik: Mljatovlc" Perica ,,„ „ 777^ 

DAna, 3.2.1989. godine DAT.cv.^£^| PRIJEDLOG 
Za registrovanje op. veze pod pseudonimom "ROBAK" na 
osnovu clana 4 6 Pravila o radu SD3, za: 

- §EHI<i MEHMEDA zv. "Heho", sin Ramiza i Have d j . Delid, 
rodcn lo. 12. 1949. godine u s. ViSnjica, opStina Kiseljak, Musli- 
man, drSavljanin SFRJ, po zaninvanju magistar druStvenih nauka, 
zaposlen u Narodnoj banci SR BiH na radnom mjestu Sofa kabineta, 
stalno nastanjen u SArajevu Ul. Tome Masarika br.5, clan SKJ. R A Z L O Z I 

«i; - 

Nakon obavljenog informatlvnog razgovora u SD3, na okol- 
nosti vezane za aferu "Agrokomerc", Heho Sehic je ponudio svojo 
usluge 1 angaSman po zadaciraa Sluzbe, Sto je ubrzo iskoriSteno 
za provjeru navoda jedne anonizfce koja je indlclrala P ri sust vo 
," ar ?|^? i ?. MdunaoloiMlnih odnosa u Narodnoj band SR BIH. Sehic 
• je vf?3 ;ptl, ? vatl0 ^adatke na provjeravanju tih indicija i ubrzo 
^Swte^^**** k ° jl ° U don ? kle POtvrdili navode anonlmke/. . ■ . 
* 1 ^?:^ Sao * do POdataka koji u dobroj mjeri dekonspiriSu i ' 
autora , anonlmke. Na osnovu podatata o neprljatel jskoj djelatnosti 
koje je do eada ustupio sluSbi zbog ucestalog eksponiranja, u Pla- 
na op. istrazivaekog rada za 1969. godinu, uvr5e.nl su Jugovic 
Rlsto, savjetnlk u Narodnoj banci, kojl istupa sa pozicija sr ps- 
kog nacionalizma i Halil Drindic, referent za nvn < 0<5 , „„^ 
istupa sa pozicija rr.uoli.v.anskog nacicnali*., ltl . 

Postupnim radom sa izvorom, kao i koristcn jem nOih nje- 
govih kvaliteta (konuinikativnosL, volja, intolcktualni nivo « oouz- 
danost), iskoristili smo za usmjeravanje Imonovonog prena vise* 

426 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH Ilea ;o Cijoj neprijateljskoj djelatnosti sa postbjale iridic! je; 
pa je isti, vrlo brzo dao potvrdu indicija o neprijateljskom 
eksponiranju Purivatra Atifa (POO), Hamzirf Kadrije i dr., a i 
ukazao na slidna eksponiranja brade Hodzid Mufida i Hamlda iz 
SArajeva, koji su bili u vezi sa pojedinim licima iz akcije "Tre- 
bevid" . 

Po zavodenju POO nad Purivatra Atifom, podeli smo, vrlo 
oprezno, sa pripremom izvora na obnovu kontakta sa istira, za Sto 
je Sehid iskazao spremnost i volju, tako da je, kroz nekoliko 
susreta sa istim, stekao vrlo dobru poziciju prema Purivatri i 
dos"ao do podataka koji potvrduju saznanja o djelatnosti istog 
sa pozicija muslimanskog nacionalizma. 

Tokom 1983. godine,.vrlo cesto n-?. inicijativu samog iz- 
vora, sa istim je ostvareno viSe . kontakata, a o njegovim 
bezbjednosno-interesantnim zapaSanjima informisana je III Uprava 
sa 15 depesa, 2 informacije 1 2o sluzbenih zabiljeski. Sehida 
nismo iinali priliku provjerlti putera sasviu pouzdanih izvora, ali 
sama Cinjenica da jc imenovani vrlo disciplinovan a izvrSavanju 
zadataka, da nam je ustupao razne mater ij ale koji mogu imati in- 
kriminirajudu i sudsku prepoznatljivu vaznost, tc i to da o svo- 
jim zapaSanjima podnosi pismene izvjeStaje - dovoljno govorl o 
stepenu njegove pouzdanost'i. 

_ .. Na osnovu iznesenog, predlazemo da se izvrSi registrova- 
nje Sehid Mehmeda za op. vezu pod pseudonimom "RODAK". 

» .x- • ■ 

SArajevo, 3.2.1989. godine PREDLA2E 

Op, radnik, 

/{Mi^atovid PericaJ 

O D I, U K A * 

Na osnovu dLana 4 6 Pravila o radu SDBy'odobrava se 
rogistrovanj* Sehic Mehe za op. vezu "RODAK 1 
SArajevo, 
427 CUVARl JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH SEHIC, (Adema) Teufik - "Zlatko" 
1942, -Livno 
>>;<■;,■■: '- -v l ^^K?/feM"^ M^vS' V* -■- - v'-* ! -*■ ^ "^ ::^;,.,.:r '^^, *^.«' ^;^f^T^^ 10 I? Pretlme, oCevo *me 1 Imc Pflfirdfinlm OoJliia, m|rslo, opStlna I SR " 
rodenja (ia slranc drlavljane 
I driava) MJeslo I adrcsi boravki 
(prcblvaliila) Braffto attnjc Wor<jtfnt>3l Drfatljarnlvo Zanlmanje (vrsta posla) Nazlv I injes-o usUnovc lit 
prcduzetfa gdje Je zapoaten Vrsta (gnna) djeUlnoiil Stotskt tpj-ctna, odnoino atiafnt 
hv«1tEEkacJJ« Znenfc ttrinlh Jctlks Individuals osoblnc — aklonosll 
mane, hobi Da II je flan SK [*i](lii*i \t |iniMpish I iliuyc 
karnkd-mnkr- vf/mic /a (imi'Uom £EHl6/Adem/TEU.FIK "MATKO"' 1942. g.u Llvnu,SRBiH Sarajevo, ITadmlini br.15. Ozenjen Huelimen Zastupnik, distributer "SIFAD", Sarajevo Drvna industrija SSS DjelimiSno francuski Pasionirani fotograf Ne 428 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 
18 19 20 21 M-, 23 


b) Llnl|a rada "^ ■*"■**■ b) Neprljaicljaka djclalnosl koju 
pftrndujc c) Obrarta na koju fe uimjrren Vrsli snradnika 

— . .. a) Mjrsto, drlava i svojstvo 
boravka b) Mjeaec t godlna upudlvanja 
■j Inoatranalvo c) Da li Jc korlSte'n prljc 
odlaska n Inostranstvo I na 

kojlm zadacima (llnljl) d) Vrsfa urtdnika e) NatJn ugradlvanja \) NaCin odrfavanla v«c Stepen pouidanosd aaradnlka Kojl ga operattvnt radnlk drli 
(■'na ve*l ■"■- OslalJ podacl, mllljcnja I prljedloil 
o aaradnlkii I sarndnjl 


£&&*? 


IZ &ukri6 Nijaz^Kadribegovic Aziz 
Informator Pouzdan **w'»y-, OvSina'Muharem Oprezan,nepov;}erljiv,veoma konepirativan i 
taSan Sar^jevu 21 „77 Lpitnik popurtio: 

Anka Stevuncevic 429 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SMAILOVIC, (Alije) Ahmed - "Saud" 
1939. - Tokaljac/Srebrenica 
PRIJEDLOG Za bMsanje saradnlka pod pseudonimom "Saud" na osnovu Clana 46. Pra 
vlla o radu SDB za: 

SMAJLOVIC AHMEDA, sin Alije 1 A15e, rodjen 17.8,1939, 
godlne u selu Tokaljac -opStina Srebrenica, MusHman, drZavljanln 
SFRJ, zavrsMo TeoloSki fakultet - "Al-Azhar" u Kalru, gdje je i dok 
torfrao, sada radl na mjestu predsjednlka RepubUCkog starjesiis tva 
IZ-a za SR 81H, Hrvatsku 1 Slovenlju, neo2enjen, nastanjen u Saraje 
vu, ul 1ca JNA broj 71 , 

R a z 1 o z 1 

Smajlovld Dr. Ahmed* je anga2o\an za saradnju pod pseudonimom "Saud", 

maja, 1975. godlne 1 usmjeren na aktuelna zblunja u 1 ns t1 tud jama 

IZ-a, kao 1 na pHkupljanje 1 nteres antnl h podataka o aktlvnosti amba 

sada AA zemalja u na5oj zemljl. Do unazad godlnu dana, dovao je dob 

re 1 provjerene podrtkfc 1 nteresantne za SDB na reladjl IZ-a u SFRO 

1 AA zemalje so posebnlm, osvrtonnna. rad Islamskog svjetskog udru2e 

nja "Rablta" sa sjed15tem u Rljadu, 

Unazad godlnu dana, produkdja saradnlka "Saud" je blla minlmalna i 

ako je b1o u pozlcljl da nas 1nform15e o najaktuel n1 j1m zblvanjlma 

u Islamskoj zajednici, 

Krajem profile godlne, Smajlov1<S je b1o 1n1c1Jator oko Stampanja 1 1z 

davanja ClansMh knjlzlca 1 matlCnlh kartona za vjernUe Islamske za 

jednlce u SR B1H, Hrvatskoj t Slovenijl, kao na Jodgovornl ja llCnost 

Starjefil nstva IZ-a, 

Knda Je navedena akclja StarjeSI ns tva IZ-a nalfila na osudu Javnog 

mljenja, Smajlovlc* se nlje mogao pomlrltl sa t1m, da se obustavl podje 

la clonsklh knJIMca vjernlclma Islamske zajednlce, Tako Je Istlcao, 

u vHc navrota, "ito se koga t1Ce, kakvu Ja knJ1*1cu Imam u diepu, 

Jer Jo u svakom preduzodu tmaju," 

SmaJtovU jo 1n1c1Jator 1 1 ntenzt v1 ranj a kontakata sa 'MslamsMm sv1 

Jotom", kroz utlcaj na vjersku itampu 1 pubHkaclJu, Jer tstl, nerlm v 430 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BTH 
Smajlovld je jedan "od kreatora donoSenja normatlvnlh akata u vezl 
"reforme vjerske pouke", koja se sastojl od "uvodjenja razreda, evi 
dendje dolazaka, svjedoCanstava o zavrSentm razredima i dr." J ko 
3i se za zakonom o polozaju vjerskth zajednica, jer vjerska'pouka 
po zakonu ne mo2e 1mat1 "Skolskl karakter." 

Iz t1h razloga predlafemo prekldanje saradnickog odnosa sa Smajlovie 
Dr. Ahmedom, koj-f se vodlo pod pseudonimom "Saud\ Sarajevo, 11,2,1982. godine PREDLA2E OP. RADNIK 
C1zm1<I Enes D L U K A 
Na osnovu dana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se prekld saradni 
Ckog odnosa sa SmajlovIC Dr. Ahmedom, pod pseudoniraom" "Saiid*;~ Sarajevo* NACELNIK CENTRA SDB 

'A 
431 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SMAJIC, (Huseina) Alija - "Antej" 
1933. - Zunovnica/Hadzici SSftAi-SLOXBI BE2BJEDR0STI 
5"-" S A R A JEVQ 
SECTOR SDB 
Dana: 25.11.1986. godlne. Reg.br. & Dat .avid. ^./tt v / %fri> / PRIJEDLOC 
2a regis trovanjc saradnlka, na osnovu clano 46. Pravila o radu Sluzbe 
dr£avhe bezbjednosti za: 

SMAJlC Altju sin Huseina 1 Fa time Beglc, rodjen 2.8.1933. god. 
u selu Juno vn lea, SO Had£i£i, Musliman, drzavljanin SFRJ, ozenjen. ocac 
troje djece, po zanioanju radnik, zaposlen u final "AEG* 1 u Menhensladbahu, 
nascanjen na adresl Merovinger str. AoSo Menhengladbah, nlje Clan SKJ. 

R a 2 1 o z i: 

Nakon pronevjere u bolnicl za TBC bolesti Suhodol u Tarcinu SO 
Hadzici u lznosu od 12.7oo din. Alija Je 1972. god. emigrirao iz zeslje 
1 otlsao u Auscriju. Boravio je u logoru Clndorf oko 3 mjescca a 30:0= pre 
lazi u MenhengJadbah SR NJetnacka. Tamo je pristuplo MSO jediuicacs, a l*7i. 
godlne se uclattio u cetnlcku organ izacijii SNd pes reds tvom Duiana S*ilara 
tadasnjeg prcdsjednlk.i pomenute organizacijt- t zjtrazlo politick: »7-i 1 . 
Kao clan organlzacije deligiran je za Kongres 198o. 1 1982. god. a L93i. 
nlje prlsustvovao kongresu navodno zbog bolesei. 

Nasin mjerana Smajic je 1984. god. sa nason PI dosao u zealju 
te sno sa njla rastlscavall na navedene okolncsl . Tokom rasEiscavanJa 
retrospekcivno nam je prezencovao neprljateljsku djelatnosc £eCnlckc orjani 
zacljc SNO, kao i avoju ulogu v istoj te iznio konkretne zadacke kojisa je 
on zaduzen. NJegova korckeno drzanje oprcdjulflo nas Je da nc pr^^^sl-a:-* 
nlkakvo druge mjere. pogoeo kada Je istakno da Jc spreman da &u *r.jik\xi= ,-.* 
bezhjednosntm znducir.a, t-sticuci da su rati poziuljc u pomenutoj ora *r.;zi- i : . 
vcooiit dnbrc. !" hi:^.;.r. Ddnoslmn |i* s-i h >..i<.» jnik>.ir. >trganLz.ic i je U'litir - 
Sukovi.'i-ra ,.i kuji- iiir/ava dlrvktnti v.r.iu . p>i*na]v s« sa pn>i!si-.-: , ■ * ■.-» 
rlz.iii';.* i'o'ut M.i- t ; tckrvtiirom rt.n:.-- n >-: !.■-■••! 'ore.. 432 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH intereeanthiAica betbjeanoati' all mu nlsmodali konkrecrie zadatke ostavLja 
Juci mu aogu6n03t da t;c ako oejenl za potrebno sara javi. 

Krajem avgusta ove godine Smajid se javio 1 dostavio korisna 
saznanja o neprijateljskoj djelatnosti 2etni£ke organ izacije u SNO 58 
Njemackoj, posebno oko pripreme za odrzavanje njenog 16-cog Rongresa. Nakon 
ovog javljanja nastavio Je kontinulrano i blagovremeno da nam doscavlja 
bezbjednosno interesancna saznanja } sa posebnitt saislom za procjeuu 1 razlu 
civanje bltno oti nebltnog. 

Obzlroo na kvalitec Lnfonnacija 1 kontinuitct javljanja , dalje 
objekclvnc mogucnosti i voSjni moraenat^ prcdlazcmo ga za rcgistraciju za 
saradnika pod pseudonlmora "ANTEJ". PREDJ.AZE: 
Oft radnlk. 
U II K A 

Na osnovu Clana 46. Pravlla o radu SD3 odobrava sc registrovanjc saradnika 
pod pseudonimom "AflTEJ". Sarajevo, 1986. god, 
433 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SPAHIC, (Saliha) Besim - "Vezir" 
1953. -Travnik 
Odjeljenje: 03 RHC.br. ^ J&tJ 

Op. radnik: RAmi<5 Zlatan DAT.ev. fiSJjtf - 

Dana, 14.1.1988. godine 

PRIJ EDLOG 

2a brisanje saradnika "Vezir", na osnovu clana 46. Pravila 
o radu SDB, za: 

- SPAHlC BESIMA, sin SAliha i majke Hamide, roden lo.3.1953.g. 
u Travniku, Musliman, drzavljanin SFRJ , doktor politickih nauka, za- 
poslen na FPN-u u Sarajevu, stalno nastanjen u Sarajevu, Ul, Skende- 
rija br.7o r Clan SKJ. 

R A Z L 2 1 

Sa saradnikom "Vezir" pocelo se kontaktirati od 1932. godine 
i kroz kontakte sa istim, doSli smo do vise bezbjednosno-interesantnih 
saznanja vezanih za akciju "Konar", te akciju "Indexi" . 

Medutim, u posljednje vrijeme, tatnije tokom prosle godine, 
"Vezir" je poceo da izbjegava kontakte sa Sluzbom, a i u nekoliko 
ipak ostvarenih kontakata, isti nije pruzio nt jedno bezbjednosno 
interesatno saznanje. Takode, preko nasih jLuyih op. pozicija, dasli 
smo do nekih saznanja da jc "Vezir" i sum nt-pri jateijski istupao sa 
pozicija gradanske desnice. Zbog svega navedenog, misljenja smo da su 
prestali razlozi dalje saradnje sa saradnikom "Vezir", te predlaiemo 
njegovo brisanje iz postojede saradnicke mreze. 

Sarajevo,__ PREDLAfcE 

Op. radnik 

(Ham id Zlatan J 

D L U K A 
Na osnovu clam AG. Pravila o radu i>D;. , -x'lobrava sa brisanje 
saradnika Spahi 6 B^ ; ; i - > - r -id psuirJon iinom "V E/. : J'. " . 

.S .j r a j e vo , ^C;A : - b . AST:' *3 I K? jfy „3"n:*3ii;? J'^ &t SDB 434 CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SPIRITOVIC, (Mustafe) Hamdija - "Tehnicar" 
1920. -Sarajevo 
Dan«t o5.ol,1987, god _ Reg*br. PRIJEDLOG 

Za angtlovanje operativne vet* pod picudoninon "Tehniiar", 
na oinovu 21. 46. Pravila o r«du SDB xa : 

- HAMDIJU SPlRITOVieA, ein Mustafe i aajke Safije. 
rodjen 13.06.1920. godinc u Sarajavu, po nac ionalnos t i Hu*li 
»an, drZavljanin SFRJ, pensioner, prije pension iaanj a radio 
SO Ilidfa, naatanjen na Ilidli, ul. Cliee Jankovida br. 18, 
eian SKJ. R a z 1 Se Hamdijo* 5pi r i tovi^a , SDB je p oSel* kontaktirati 
tokoai 19B6. godine.U dosadalnjem p.riodu dao nan j, nix 
korienita eesnanja o nepr i j atel j ikon dj.lovanju Kaliai Ia.aila 
<P00) i lica audjanih xbog uieida u nepr i jatel j ak ira fora.ci- 
jasa a okupljaju ae u krojaikoj radn j i na Ilidei, vl . K*i*ij. 

Krox do.ad.anj. kont.kt. , Ha.dija Spiritovid je pok.x.o apre. 
no.t da na dobSvoljnoj o.novi i na kon.pi ra t iv.n neiin Mri - 
djuj. an Slulbo.. a kako j. u .ogudno.ti da pr.ci n.prijat.lj 
• ku djei.tno.t Keliai I..«il a ( PO o) , Barid Joxe. N«rkM H 
Drag., lic a audjenih uatala, i da naa bl.govre-ano inf<»iie 
o beabjednoano-intereaantniei komentarim. navedenih lie, to 
predlaiemo da ae i.ti angaiuje kao op. veza i vod i pod p.. udo . 
nimoin "Tehnidar." Prodi /Mesihovic Dieraii/ S a g 1 a s a >, 
NAC El. NIX ODJELJE.V 3 Sa osn 

rlamd i j 

Sarajevo O D I. V K A /Al i bab ic Muni r 

ie Sprint,^ z .i op. V exu pod ,. s . udon i rr.om "Tchniiur." 

NAlKLNIK V^KfTORA ZA SI II i ja y&A kic 435 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH TALIC, (Abdulaha) Nesib - "Pec' 
1955. - Visnievo/Travnik 35££S^e3.3&:0£;^ltf^^ 
Dana, 19.6.1987. godino ' PR1JEDL0G 
Za angazovanje op. veze pod pseudonimora "Ped", na osnovu 
£lana 46. Pravila q rada SDB, za: - TALIC NESIBA, sin Abdulaha, roden 25.5.1955. godine u 
selu Visnjevo, SO Travnik, Musliman, drzavljanin SFRJ, zavrgio 
GH Medresu l Pravni fakultet u Sarajevu, zaposlen u Odboru IZ 
Grada Sarajeva na radnom mjestu pravnog referenta r imam dzamije 
■Ferhadlja", stalno nastanjen u Sarajevu ul. Abdesthana br.2, 
nlje clan SKJ. 

R A Z L 2 I 

U sklopu operatlvno istraziva£kog rada po liniji musliman- 
skog nacionalizma _i kleronacionalizma, izdlferervclrali. smo jedan 
broj Ilea iz struktura 12, bliskih licima koja djeluju sa pozlcija 
muslimanskog nacionalizma 1 kleronacionalizma. Na taj na£in sao 
dosli do saznanja da je Talid Nesib u destim kontaktima sa pojedi- 
ntm bezbjednosno-interesantnim licima iz derviskih redbva medu ko- 
j w SU Bektid Zakir (POO)* i«am dzamije "Celjigovidi? sejh Hadzi- 
bajridFejzulah, imam Sinanove tekije, bliska veza Soajloyid Ahmeda 
(CO)), IblSevid Salih, imam dzamije na Vratniku (bliska veza Seta 
Ferhata fPOQ) , prodsjednik c ta je5in 3 -vn IS) -~L- tfrr^CSjp^^eirua" 
ra 1987. godine, cijenedi Talideve pozicije i njegovo drzanje, sa 
istim srao obavili inf. razgovor, koji nam je torn prilikom ukazao 
na vise bezb jednosno-interesantnih pojava u okvirima IZ-a i sano- 
inicijativno informisao o neprijatel jsko j djelatnosti jednog broja 
vjerskih sluzbenika u IZ (HandP.id Mustafa, predsjodnik Odbora 12 
/bliska veza Seta Ferhata (P00>/ Krupalija Hazim, imam (blizak 
grupi rauslimanski^nacionalista sudonoj 1983. g.}, Muminovic Ra*id, 
iraani .»>a Kobil^oj alavi i dr. ) 436 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 
Op. r a On Ik .Gcdlnjak--Ed:hem 
Dana, 22 .6. 1987. g. P R E D M E T : Plan rada za predloienu op.vezu H Ped" za 1987. g - -Qa.ve*^- "?crd n -iciiiG plans'Ki usmjeravatt prema bezbjedno- 

sno interesantnim licima u IZ i Sire, prema kojiroa imenovani ima 
objektivno dobre pozicije IBektid Zafcir (POO) , samozv&ni Sejh de- 
rvi5a u dzamiji Caljignidi, Handiid Mustafa, predsjcdnik Odbora 12 
(bezbjednosno interesantan) i drugim' licima iz dervlSkih redova 
(Hadiibajrid Fejzulah, IbiSevid Salih, Karkin Mustafa, Focak Abdu- 
lah, svi pripadnici dervi§kih skupina - bezbjednosno intoresantni) . 

ROK : konttnuiran rad. 

"Ped* u pocetku usmjeravatl prema Bcktid Zakiru u cllju 
prikupljanja bezbjednosno interesantnih podataka, pogotovu kuristiti 
momenat pozivanja Bektida_ 1983^g. n*-r&=gcvor- u Ce near ITe zbjednos 1 1 
*i Bektidevo nepriznavanje IZ kao institucije. 

ROK: stalan zadatak. 

- Preko ovog uporigta biti u toku aktivnosti Bektlda na planu izrade 
1 eventualnog umnoiavanja 1 distribuiranja izvjesne knjige o dervi- 
Sima, na cijoj izradi radi Bektid 1 njegov zet Celeb id Abdulah. 

' Preko is tog izvora nastojati demo dodi do primjerka pomenute knjige. 

. _ _--~- — - - - — - ~ ~nOK: staian zadatak 

- Preko uporigta "Ped" biti u toku o Bektidevira kretanjiraa, te 
eventualne odlaske iskoristiti za akciju "Leopard" i primjen.u "Me- 
rkura" u prostorije gdje se obavlja M Zikr" i "sijeli". 

ROK: po ukazanoj prilici 

- Preko "Pedi" ostvaritx uvid u posjete str.inih novinara i dervi£kih 
"delegacija" u prostorije Bektida i ostalim insti tuc i jama IZ i nji- 
hovim interesovan jem koja budu torn prilikom ispoljila. 

ROK: stalan zadatak. 437 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TALIC, (Ekrema) Samir - "Livio" 
1967. - Drazev Dolac/Gornji Vakuf CEN7AP. SLUfcBI BKZBJEDNOiVTI 
S A R A J !■: V '■) 
SEKTOR SDH 
0<\ jol 30:1 jo 3 


JH i k i< i ,; ;: :> i. u c, 

za raskid saradnjv sn o: .v-*/.o^ " I - 1 V I ' * ' 
ta£-ko 17. PraviJa o radu SDH za : osnovu <i - TALIC SAM IRA, sin H;:'- 
14.S.1967.g. u s. Drazev Do lac, so G- 
Ijanin SKRJ , student KPN - odsjek I" 
vi u st.naselju "Bratstvo- jodinstvo 1 
njen u mjcstu rodjenja. .-. ;: 1 S u b h e , d ] ■:.■ v . C K h o , r od j e n 

r:.-i Vakuf, y.usiiman, drzav- 

1 ; tologija , privremono bora- 

w Nudzar icima , stalno nasta- R A X I. 2 I 

Talic je samoinici3ativno stupio u kont 
cctkom 1989. g. a iste godinc je registrovan kao op. 
donimom "LIVIO". Obzirom da je u navedenom periodu 

pozicije prema odrcdjenom broju bezbjednosno into 
a posebno prema lieu xz D-6 35C "Livio" je od strain,- 
bio usmjeravan na pracenje njihove d jelatnosti. Po": 
dnjo vrijome, prestao interes Sluzbe za djelatnost 
"Livio" bio usmjeren, to jo zbocj toga prestala pott 
veza "Livio" dalje koristi, prcdlazemo da se raskin 
odnos sa op.vczom "Livio" a da se dosijc izvora ti r: i 

Napominjemo da op. veza *Livio" nije obu 
jalistickim disciplinary. Takodje napominjemo da je 
navrata nagradjivan za svoj rad i da Sluzba prema :i 
zvrsenih obaveza. akt sa SDB po- 
veza pod pseu- 
imao izgradjene 
rosantnih lica 

qp.radnika SDB 
to vj, u posle- 
licra na koje je 
eba da se op. 
e saradnicki 
e . t i . 

C-avan u speci- 

"Livio" u vise 
jema noma nci- Sarajevo, 2.1o.l99o.g. 

PREDli\fcE\ 
IKJS^l- NACELNIKAstKTdPA SDB sao la san 
podsekrht, SpB DELfC B^RISA NO vie SR"EDOJE j D L U K A ■ Na osnovu CI. 17. Pravila o radu SDB, odobrava se 
raskid saradnickog odnosa sa op.vczom pod pseudonimom "Livio 1 REPL'SLICKI SEKRETAJl 

ZA unut«aS3je posuwe 

BL'SlC MUltA^ED 438 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TANOVIC, (Asima) Azijada - "Crna" 
1953. - Sarajevo 
Dana: 2o, septembra 19B3.godine. 

PRIJEOLOG 

Za angazovanje op.veze na osnovu clana 46. Pravila o radu SDB. 
za: 

TANOVIC AZIOADU, kdi Asima i Vasvije, rodjena 14.7.1953-g. u 
Sarajevu, Huslitnanka, dr^avljanka SFRO, nezaposlena > stafco nastanjena u 
Sarajevu, ulica Brdo dzamija broj 2, clan je SKO. 

R a z 1 o 2 i 

Sa Tanovi£ Azijadom, SDB je pocela kontaktirati maja mjeseca 
1983.godine 1 u dosadaSnjem periodu, dala je niz korisnih saznanja o 
radu i djelovanju Clanova neformalnog druStva "sekte "Raj Joga" u Sara- 
jevu* a posebno o Stankovic" Dragomlru, jednom od najaktivni jih clanova 
navedene sekte. 

Kroz dosadaSnje kontakte, Tanovideva se pokazala kao iskre- 
na 1 konspirativna, a spremna je da na dobrovoljnoj osnovi saradjujc 
sa SDB. 

■ , ■ * ■ ■< - **"■ 

ImajuCi u yidu naprijed navedeno, predlazemo da se Tanovld 
Azijada, angaiuje kao op.veza pod pseudonimoro "CRN A". \^£ ; :'; :,:;■' PREDLAZE: 
Sarajevo, 2o.9 J9B3.god. >#":"& . /^Qp- radnik ♦-#:V Imiwi oigicw — ■■■■;■'.. 

L U K A Na osnovu clana 46. Pravila o radu &&\ odobrava se z^Vodje- 
nje opera tivne veze TanoviC Azijade, pod p< se za>odje- 
(Udonimom "C r n a n >\\ 

1 "HI Sarajevo, \NACELNIK CENTRA SOB ; 

\Amir S*l i jvi--n£ , 
X : - - * " V 439 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TRTAK, (Salke) Mustafa - "Ozon" 
1940, -Mostar 
Dana, 1 0,3,1 986.godine PRIJE0L0G za angazovanje op.veze pod pseudonimom "0 Z N", na osnovu clana 
46. Pravila o radu SOB, za: 

TRTAK MUSTAFU, sin Salke, rodjen 29.9.1940.godine u Mostaru, Muslinan, 
drzavljanin SFRJ, zaposlen na "PRIMAT"-u, kao referent studentske sluibe, na odsje- 
ku hemija, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Bal ibegovida 39-a, nije clan $KJ, 
zavrSio gitmaziju, vanredni je student 'Arhitelaonskoq fakulteta. 

Razlozi 

Obzirom da Trtak radi u studentskoj sluzbi odsjeka hemija, a pored toga 
vodi vjejbe u laboratoriji odsjeka za fiziku, isti je u mogudnosti, da prati i 
ukazuje na bezbjednosno-interesantne pojave lica, kao i probleme koji nogu izazva- 
ti eventualne ekscesne pojave medju studentima pomenutih odsjeka na "PRIMAT"-u 

Kroz kontakte sa Trtkom, tokom proSle i ove godine, dosli smo do niza 
bezbjednosno-interesantnih saznanja, vezano za rad Instituta za hemiju, koji egzis- 
tira na pomenutom fakultetu. Takodje, isti nas je blagovremeno u viSe navrata upoznao 
o naruSavanju javnog reda i mira medju studentima /tucama/, koje se desavalo u pros- 
torijama fakulteta. Sa posebnom painjom Trtak prati i redovno izvjeStava o pojavama 
nacionalizma, kako medju studentima, tako i medju zaposlen 1m 1 icima na fakultetu. 
Preko Trtka, tokom proSle godine, bili smo u toku aktivnosti oko upisa dvojice stu- 
denata iz Duvna, koji su uljeto 1984.godine; pjevali nacionalistieke pjesme u mjestu ' 
D.BriSnik /Bel id Milenko i Tomid Ivan/. Isto tako , Trtak nas je redovno obavjeSta- 
vao o ponaSanju 1 konentarima CurCid Marijana /lice koje se eksponiralo sa pozicija 
hrvatskog nacional izma/, kao i 1 ica bliskih njemu, tako da smo na osnovu njegovih 
saznanja prema Curcidu mogl i planirati odgovarajuCe mjere. 

Osira pomenutog, Trtak je dap i niz druglh interesantnih saznanja, o sezbjed- 
nosnoj situaciji na fakultetu. Kroz dosriasnje kontakte Trtak je pokazao jprenrost da 
dobrovoljnoj osnovi i na konspirativan nacin saradjuje sa Sluibom, a kako je u mogud 
nostl da nas blagovremeno informise o svim bezbjednosno-interesantnlm zblvanjima na me- 440 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH ,u .."dbjcuErin tac yj u,= $ t udena ta ,id s jeka V[iern1 j a V : s^AP& §$$&?' na f MNkIIF t$^$$8f JS %&$& 
dV-se isti'anga2uje*kao op.veza-i vodi'pod pseudbnimom "Q TO N*. ; ' Sarajevo, 10.3.1986.godine PREDLA2E: 
ODLUKA 

Na osnovu Clana _ Pravila radu SDB, odobrava se angazovanje 

TRTAK MUSTAFE , za op.vezu pod pseudonimom **0 Z N". Sarajevo, 
^A C B-(fV;I/ 
5 <■- •-. > .J^—n 


441 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH VELIC, (Camila) Senad - "Miradz' 
1962. - Bukovik/Breza ^OpwradnUi DZubur NatU *"" < 

PRIJEDLOG 

7a angaiovanje operatlvne veze na osnovu Clara ££ . 
Pravlla c radu ST5B za: 

VELIC 5ENADA, sin Camila 1 najke 2ehre, rodjene rova- 
Cevld, rodjen 27.8,1962. godlne u selu BukovU - Br*:*, Vbs''- 
nan, dr*avljan1n SFRJ, uCenlk V razreda Gaz1 husrefbegove nedre- 
se u Sarajevu, nastanjen u selu Bukovlk broj 115 - Breza» prl- 
vremeno nastanjen u Internatu Ga zlhus ref begove medrese, nlje 
Clan SKJ, nema RR. 

R a z 1 o z 1 

Sa Vel1£ Senadom, S1u2ba je uspostavlla kontakt poCe- 
tkom ove godlne 1 do sada Je dao v15e podataka o op. Interesan- 
tn1m llclm't, kao i zapa£anja o aktuelnlm zblvanjlma u Hedresl. 
Tokom kontakata sa ''elldem, 1st1 nam Je ukazao na komentare Ve- 
lad£1€ Ismeta - vaspltaCa u Medresl, kao 1 na Hakld Munlra. Oe- 
MC Vehlda, DemlC Farufca /s-vl v'enic? Csztnub ref begove medrese/. 
Pomenuta Ilea vellCaju ulogu Irana 1 Imama Home1n1ja u "Prepo- 
rodu" Islama 1 1st1£u da se treba "ugledatl na nJ1h /Irance/, 
all nlje potrebno da se odmah tako poCne, ved 1ma 1 druglh na- 
C1na borbe za Islara" 1 1st1du potrebu "prldriavanja dilhada". 
Navedena Hca su se protlvlla formlranju omladlnske organlzacl Je 
u Medresl 1 1st1cal1 da su "onl vjernld" 1 da 1m nISta 
"drugo nlje potrebno, jer Islam ne moie pr1hvat1t1 n15ta sto je 
_yan vjere", a za -uvodjeTrje Clanskih knjiilca IZ-a za vjernlke 
su govorlll da je "akclja IZ-a bezrazlofno krltlkovana. jer je 
potrebno da postojl evldendja o taCr.om broju Manova IZ-a 1 si." 

Kako VeliC Senad pohadja Gaz1 husref begovu medresu, te 
preko njega noiemo pratiti eventualno Interesantnc koir.entare <■; 
Kedresi nd r.trane udenike i profesora Vedrese. 

Li r.roif!M'r- kor lafc tina , Vellc je izrazlo sprf-rncs" zt 
serarinju s« -.5 era. Pre<-j *>r j a j err-o da inr : novar,1 uz planskc (. cr 1 ***.•- 
r.je i usmjc ra var. JL- 1 ma oogo^r.ost da daje bezb jednosno- 1 n teresc- 
ntne podatte ?a pomenuta lica 1 Sire, pa 1z tin razloge predla- 
iemo anga5ovanje VellC Senada za op.vezu pod pseudonlmom "MIKAC*" 442 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH CENTAR 
SLUZBI DRZAVNE BEZBJEDNOSTI 

TUZLA 443 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 444 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U B1H ABAZOVSKI, (Semsudina) Dzemal - "Smir" 
1944. - Kicevo/Makedonija Socijalistlc^a Rcpubllka Oosna i Morccqovin.i 
RKPUnLT^KI SEKRETAPIJAT ZA UNl'TRASNJn POSI.OVC 
CENTAR SLUZM BF.ZBJRPN05TI TUZLA 
SEKTOR SU.'ZHE DR2AVNE BEZBJEDNOSTI 
T U Z I. A 

Llnlja rada: 03 Ho>j.hroj: V-1929 

Radnik: 68300 *j /> -*>.-, 

na turn ev,-rf«r f * * /<.* PRIJEOLOO 
za brlaanje operatlvnc vcze 

Na osnovu tacke 17 Pravila o radu SluXbe dr?.avne bozbjednosti 
prcdlaJSemo da so brtSe operatlvna veza SDB ABAZOVSKI D2EMML, 
sin Somaudina, rod j en 18. 10.1944.godlno u Garanima, opStlna Kicevo, 
drzavljanln SFRJ, burcgdSlja, stalno nastanjen u Kladnju, ulica 
Borlaa Kidrlca broj 23, 

Obrazlo£onjc 

Aba20VBkl je kno oporatlvna voza pod pscudontmom M Samir H angaZovan 
na potrlotBkoj oanovl 1984.godlnc 1 usmjeron na pracenje protivustavnc 
djelatnoatl Iamani Scfkija Iz Kladnja, Mustafi Ma Ira iz Vlasenice 1 
Kalis Ismalla sa UldJSc. 

Kroz dosadafinju saradnju Abazovskl jo prczcntlrao odredjana aaznanja 
o djelatnoatl navedi?nlh Ilea, koja nlsu mogla A .& so provjere preko 
drugih izvora. Porod toga, usmjeravan jo 1 prcma Mehmedl Mehmedu, 
Bajraml Rofiku 1 Zcjnunl Maksutu iz Tuzle, all ;>o.ito lh je samo 
povremono kontaktirao nije atckao ohjektlvnc mogudnostl za pracenja 
njihove djelatnoatl. 

Proma raapolo2Lvlm aaznanjlma Abazovaki nlji? dckonsnlrlaao lntoros 
Slulbo, a ti radu nljr? nagradjivan niti obu.vivan u speel jal iatlcklm 
dlaclpllnama. 

S obzlrom da nav<-d.<no, kao i i*in1«?nU*i] <1.i ir^mivanL zhoo l^nih oba- 
voza nlje u ino'iu^nosr i ,U\ knntakcii-a Him k*H.i mi lnritclrana kao 
nonioci protivusraviu; t Lcror t at i ^ko di^l.u ",\tr;t i , nn.'dl.i^mo da so 
bride iz cvld(Mielj>« aaradnf^ke mrc^.e 1 nVlov donijn doatavl RSUP-u 445 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH -2- SR Bill Uprava za AIP i dokumentaci ju SDB i razvoj informacioncg 
sis ton* na uniStcnje. TU/.LA, 4.12. 1990. godine - -• ^ PREDIAfcEJWAta^IK SEKTORA SDB SAGLASAN, l^DSE^R^TAR ZA SDB O D L U K A 

Nu osnovu tafike 5 Pravtla o radu SDB, donoslm odluku o briaanju 
iz evldenclje aaradnlCkc mrcSe ABAZOVSKI dJSemaila, koji se vodi 
pod paeudonimom "samir". SARAJEVO, _ ODORRAVA ^ 

republish i sekre*ea r ?a UNUTRA9NJE poslove 
MdhaWd Besid 446 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH AVDIC, (Nuriha) Vehbija - "Isak" 
1939. - Suha/Bratunac lUdniki Zari* Kiato 

SAGLASAN ipgK^IICUUPRAVE 
Totfl aTLav /Kofcor* Na obhovu £lana 49 PraviU o radu SluSbe drzavne bezbjednostl. podnosl se 

PRIJEDLOG 

za briaanje aaradnika AVDI(5 VEHBIJE, sin Nuriha. rodjen 13/5-1939 .godine u 
Suhoj, opfitina Bratunac, Musliman, drzavljanin SFRJ, zaposlen kao adminis- 
trative radnik u PTT w Bijeljini, gdje je 8talno i naatanjen, ulica Moae 
Ukalaja broj 17. 

Obrazlozenje 

Avdid jc angazovan 19 7 7. godine na realizaciji mjera i radnji Sluzbe prema 
Avdic Ragibu, 00 naaeg Sektora zbog djelatnosti ea pozicija nrvatake nepri- 
jateljake emigracije. Kvalitetna zapazanja aaradnik nam je uglavnom uatupao 
u aklopu operativne kombinacije "Korona" koja je vodjana s ciljem stupanja 
u nepoaredan kontakt Sluibe ea Avdideow Vodjenjem kombinacije utvrdjeno J« 
da su mogucnoati aaradnika na raalizaciji navadanih zadataka nedovoljne zbog 
Saga Ja pom.nuta kombinacija i brlaana. Porad toga, aaradnik je korifit. n na 
radenju naprijateljaka dj.Xatnoati lica koja au aa ek.ponirala a. pozicija 
mualiaanakog nacionalizma /Budimlija Abdulah, brisana PO Sektora/, ali j e 
nakon primjane odredjenih mjera Sluzbe prema tim licima objaktivno praatala 
potreba za kvalitetnijim angazovan jem aaradnika. 

Podatke koje nam je u dosadaanjem radu aaradnik prezentirao provjeravali smo 
i Prako drugih nasih izvora i uglavnom «u se potvrdjivali kao tacni. Cijeni- 
mo da je u kontaktu sa Sluzbom bio iskran sto potvrduje I *injenica da dosa- 
daanji rad nlje dc ko<uspiri 8 ao iako su s . na v«zl drSala C«tiri operative 
radnlka. Saradnlk „ lju „bucava„ niti U p M „.t sa slni.niji. „ eodaM t mjera . 
*a Slu.be u do^^n, ein radu. Do ,ada nlje na^radjivan i pr . B , a , CBll Slu£bft 
neiaa nikakvili obavezji. 447 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH tm*Ju4i u vldu navadeno, pradUSeno da s« Avdid brifia it avidancije aktivna 
•aradnlfcka araie u kojoj je vodjen pod paaudbnimom H ISAK M , ■ tla 5to £«no 
zajedno aa Odjaljenjam za odbramb«n« prlpreme aagledatl mogu£noat njegovog 
uamjeravanja prema pojedinlm pripadnicina lz atrukture unutraunjeg neprija- 
telja i angazovanja na zadaciraa SDB u izmljenjenim bezbjadnoanim uslovlma. 
NJcgov naterijal pohranicemo u Uprnvi za analitifko-inforinatlvne poalove i 
dokuraentaciju SDB i razvoj Inforemcionog sistetrui. OKA SDH TUZLA, 18M-1990.godine PREDLA2E 0PERAT1VNI RADNIK SAG 0D03RENJE 

Na oanovu clana 49 Pravila o radu Slu5bc drSavne bezbjednosti, odobrava se 
briaanje tz evidencije akcivne saradniCke rar*ie AVDld VEHBIJE, kojl Je vodjen 
pod paeudonimon "ISAK". 
SAKAJEVO, PODSEKRETAR ZA SDB^ RSUIjLa. SRBiH 
/ddHe N "m i tfXid J 448 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BACEVAC, (Bege) Salko - "Miner" 
1930. -Bijeliina t)t» t m I K V ( 3 ) Beq 


u .n 1 

1. 


Ticzlttc, oi«vo lr.c 1 irrxi 


BaCEVAC iicec :;-ii-»0 


i- 


2. 


ricudonln 


"Winer" 
3. 


CotUn«,n}e«to. op&tlna 1 $R 
rodjonja [s« sirinp drSftvljana 
1 drfava) 


1920. u Bioeljini, Stt BiU 
4. 


M)e«to 1 adr«« bor«vka 
(preblvaliUa) 


Janja bb. Bijeliina 
5. 


Bratno stan]a 


Ozenjon 
«. 


Narodnott 


- Husli^an ,-V.Si.*'' ■ 
7. 


Drlavljanttvo V 


.ysmjv .. V" : ^'- 
8. 


Savrlcaa Ikola lit fifcultet 
atruCna fcvallflkael^a 


BUP /Vi^ stole r/ -; 

» * 
9. 


Ma* it a mjeito radne 
org»nl*aclJe gdja j« 
xaposlen 


Kezoposlcn 
lo. 


Radno ffijcsto 


.-.-■-- 
11. 


Vr«ta (grana) djelatiu«u 


.- 
12. 


:«a-:;e str.*.nih ^orlVj 


- 
J ). 


"♦A!*--, 


- 
I 
i 


i 


i 

i' 
f ; 


* 
i 

1 

449 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
19. '20. ;.». 

$ 1 Linlji rada Keprljataljaka djeUt/vott Obrada na koju ja uanjeren P : 

M 

SS 
8 = a) Kjesto f drxavA l avojatvt 
-... boravka b) Kjeaec i godln* odlaaka 
u Inoatranatvo c) Da 11 J« korlSten prlje 
odlaaka u lnoatranitvo 
i na ko j tra xadaclaia d) HaCln odrlavanje vtxa Stepen pousdanoatl Kojl qa opcratlvnl radjiik drll 
na vex I Ostall podaci, aifiXjcnJa 1 
prljedloxl o op. veil i 
: aaradnjl 01 , nuslir;i;;ski ji.-jcioti&iisE: Opscrvaoor / Pou^zdan Vidakovic Milan >1: ul> nor*:-.io: 450 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BECIROVIC, (Hasika) Ramo - "Mermer" 
1939. - Plane/Tuzla -o^s:: : : : :fezLA. • • yptr ■■-■ 

U P ! T N I K V P ') ^^:/r~Pi£^ 1. 


Preiiiue, oScvo iae i im v 


HStlU'J-VlC HAilliU ruro 


2. 


Pscudonln 


"w'i'lUSll" 


3, 


Godi_na,mjeato, opfitlna 1 sn 
rodjenja (xa attane driavltane 
1 drlava) 


1939. fiod. u -tlaaama, opet. Tuzla, 
31? BiK 


4. 


Mjoato i adresa bora Wo 
(preblvalltta) 


Plane bb, Tuzla 


5. 


BraCtio atanje 


Oaenjen 


6. 


. Narodnoftt 


MusXiimnn 


7. 


Or** vljajiatvo 


3FRJ 


e. 


lavrflena Bkola ill faAultet 
•truCna Jcvaltfikactja 


JFilozofski fakultet,pedagosi;)a 


9. 


MftitT 1 (ajeato radne 
or^anlxaclje gdje }e 
xaposlen 


Osn.skola "Slavko Ki6i6" Hramor, 
Tuzla. 


lo. 


Radtio mjesto 


Direktor akole 


11. 


Vrata (grana) dJelatnoiU 


■^rosvjeta 


12. 


Inanjff 9Sr,"»nLh jerllea 


Ojeliaicno n^enacki 


1). 


ins ■ •.■!■.:■ * ; ro nsri ir.i.- - •-'■■!£;•' ?5- ; 


<-z c.~ cvij^.'ui 


-i. 


* 
■ 


* ■ — 


\ 


* ■ 

451 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 
1?. IS 19. 21 22. 23. Llnlja raclfl Hepfljat»lj»ka djelatnont nn Obrada na koju jo utmjorcn f M H 

C boravka h) Kjesec I godlna odlaaka 
u inastrenstvo c) Da 11 jc >.orl5t?n prljc 
odlaska u ir.ostranstvo 
I na kojlr. zadaclru 
ainlji) d) NaCln odr5.iva.iie vezc Stepen pcuzdanostl Kojl qa operativnl radnlK drSi 
«a v«ti OstaXi podacl, nlfiljenja 1 
prtjedlozl o op. v«;i • 
earadnjl 01 Uuslimunoki nttcionalizam Hadzic Ahjno . / / Pouzdan Begic Jorgiavan rusli, 75 


452 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH BILALIC, (Behrije) Resid - "Menfis" 
1950. - Teocak/Ugljevik #»>;; 


vskskssbsl 

wmww4mm 

,-ji-r- ;;,T_:f' ■'.-■ ;.:-v -. ■ A ■■_> t -,*■■■-* '-■■-■ '-■,-.■'■■*:■'— ^ .' :-■;* -' ■ 1. 


Praxis* r oC«vo la* 1 Um 


BILALIfi /Behrije/ REglD 
2. 


tatudoniji 


"MENFIS" 
3. 


Godln*,Hj*«to, op I tin* 1 flR 
rodjtnj* (u atraa* 4xf*Tlju* 
1 dxlara) 


20/4 - 1950. godine u TeoSaku, opStina Ugljevik, 
SR BiH 
4. 


Mjaato t adxaaa boravk* 
j <pr«blvalllt«) 


GoraSde 
5. 


■raCao attn}* 


Neozenjen 
<. 


Marodnost 


Husliman 
7." 


DrlaTljautvo 


SFRJ 
1. " 


UrrlaoA Ifcol* 111 fa)tult*t 
itrnCot JtrallflXaclja 


TeoloSki fakultet "Al-Azhar" u Kairu 

* 
>. 


Km It 1 HJ««to r*dn* 
orfanliaclj* gdj* j* 
■apoalan 


Imam u GoraSdu 
lo. 


Xadno *3«ato 


Ttnan] 
11. 


Vraw (fran*) djalatnoitl 


- 
12. 


Xnanja atranlh jailka 


Engleflki, njemaSki i arapaki 
13. 


tndlvldunlna oaoblna - •klonottl 
•ana, hobl 


■ 


1 


U, 


Da It f* Clin IX 


NE 


< 


It. 


r*u«l it »roll«*ti i dru<j« 
aarakivrtilU* **•*»• ia 

•rtttloat 

453 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH CAUSEVIC, (Behadera) Husein - "Zoran" 
1937. - Celic/Lopar US IIP SI? liiM 
SOB ens i\\t> :; 1 3 I.V. , t*T, A iS Mil UPITNIK S •/:nii*, chvvo li:v I !■! f lSi-«i«jonim fop»Hn.i I $U) (McblvjIijiMj 10. i-.v Bl.u'TO tlmfc N^roOnott Drldrt^Tiitro OAUSaVIC iiohndara HUuSLN 
• "Zonm" : 1937, Uelid - Lopkr^BiH 
Sell.: - Lopnve Jfe^i^ ■ 

:&ii:ualinnn 


:>=*■ ft 


X t . ' I* 1 . r SFRJ ? #!£i?*\$ Z*nlnun)<? (ml* pmli) K*tfr I m info u»UnoTo ill pfrdurc- 
<« gJk Ic mpmI.-h Vr«*ji fcr>in.t| dt. lttnt».*l| Slh>l»lp» *pft-in,i o-l ,.>!i tu »|rufn,( 

I'V.iUhV.i.':..! /«, i ■ ' tlMlllll I ■••!*,( In.tulilii iTu,- IM h i- .1 ■lion »Ui 


!«■■ ■ ■; ■ ■■ — . — ' -. V .!* : *- L i lvJ'" , * l »okolauj , » Karj>-Lbatidif"-H*G.Minhen &£t£ Induatrija 
' VK >«:*** 


>iWf^z* dlu?.i :ie njen.ckin 454 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 15 


X i v.* *L W Mv-«v I tfOdlfM .mv'.tiovni.' 0*Jli'V .111-! iJ.H. Koln nrpiiUlrliiLii ilrrl.ttiuM 1! 

a] 
:i 

-I 


u Uiofltranstro . . ■ ... JJ&JBI . : 

odlnttA u (noitamfrti I Od 
lw|lm Minima (Unl|>i <J) Vf>ln Mf^Inll/a e) Hatin vi'tiWa^ ,N*Mn oJrldt^nl* ««■ Sfe-prn poiif Jaittflt Mr«4fllb« 


O UMJrtlUtf I UUJflD 0!:to!) ;r 1-H3, • u.iu.'-i n-.iterij •! e.'istr: .:no ■:;r.i rf r*inte iz mujliia-inj.-ie orsi 
.. .&r>ciav..u inoutransAm- ^inhen J., iijcra :5ki,no3ilMC II 196«. ^im ra Sirudnik n» rojlovima op3crviranj;i i 
tatr;i2±v un ja * , Ueajcrcn nn obradi po;Jedinn.i.j 1-utcc cp.rmlr.ika u z »ralji t kor i jplmt.ivin 
ji tan . . . , , , 

rouscUn Kobio .*vdo, emi^raclja u x ; uzl *» y,«: i» 70. Uplinltt popunloi 

Vol i .io: 1 ia 455 CUVAR1 JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U B1H DEDEIC, (Ibrisa) Ismet - "Rozaj" 
1947. - Rozaj/Crna Gora SDB TUZLA Rt »*w. J- WW UPITNIK S 

Prciime. oftvo Imc < lme 


DEDEIC IBRlSA XSMET 
Psr«donlm 

Go4ift«, «(*MO OpSllIM i SM 

refttnja (r* *inno drfivl|anc 
J Jdava) 


"ROZAJ" 

1947. Koljeno, opjtina Ro£a j , SR Crna Gora 

BrSko, ul.Fadila Jahida 111/5 
Mt«t© 1 Hirtu bOMrb* 

(orebiMllJI*» 


■w 


*'#Cno tiirtk 


oienjen 


ft. 


Narodoost 


Mualiman 


Th 


Drlavl|aiutvo 


SFRJ 


R, 


Zanimante (Tr»U poiU) 


Rukovodilac RO 

Nar ic i mtwlo Mtlanorc 1H predufe* 
4a adte k- uooiJen 


RO "Poaavinatranaport" Brika 


< i 


VriU Igranal d*lalno*U 


aaobrafcaj 


II- 

I«. 

i.\ 
M 

IS 


fthotsb* iprcma. odnouio ttrutn* 
trollfllfarila 

Znanit itMnih tretba 

InslivKtuAlnr ofetfrtrw - tblMiotN 
mane, hntn 


ViSa saobraSajna Skola I 


/ 

koraunika t ivan 


0.» It |- <Un $K 

Poit*ci it orojlosli 1 drugr 
tMraktmsllbc vn&rK m urolloil 


da 

/ 456 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNIC1 UDBE U BIH B 1 OrfQOMO *UMUtr**ja aprll 1983. Oinov i<igtfovtn|a Patriotism *t lM»i$ rtd« 03 b) MfpriJ»iH]tkt dji Imnoit fcnji 

llhtJIlllljl' Naprijattljgko djtlovanjt •« dognatiko- 
birokrattklh pogjcija^ *»?****/» »*/***# c) Ofofxl* ill koju jt iumjfrpn Markov id Du8an, y*00 ~ t^Uid+tcJ: c;jra-. V'ili Mndriiki lnfarmat«r 


J*i * 

1 borftvfci ] D« Ii )• korHini pnfr 
mJUikt i< inottrintiVM i n« 
kojim 4*<Miiini (lnn|it d> VrM* sir«dntk* f> \*ttn it|;ri<1i«»ii|i 'l Na^'H Oi]ifav*nr« vi-fi Licni kontakt i putcm taUfona Mcprn p<iii/dffniiMi «4fi<lmki Fouidan Kiiji u» or- 'itnin r.idnitt d'Ji Balid Staniilav t)sl«ii potla! i hii4I|<uj* i p'-irdlo/i 
-■ »><tdink<i i \,Tradnji Iskren i obj«ktivan Tuzli «i.*n 1 3/4 !.:8 3 l p • I n I k p o p h a i n : 

, 3«_Sic Stani«lav 457 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DELIC, (Ahmeta) Muzaref - "Gradina" 
1954. - Omazici/Banovici 


^ 

*■ 


1 


l. 


•rtiLat, oCsvo la« 1 !*• 


DELIC Aiyneta KUZJLF2R 


"a.* 


r»*odoals 


"GKADINA" 
1 drlavml 


, 


J. 


I^^H. Umatiul, Opbi/JJia ii0Uwv*^J., 

SB BIH .... : 


4. 


KJ««to i «dro*« borivk* 
(pr«Mv*HIu) 


Srebrenik, ul*XIV ttusllmanske briga- 
de bb 


■*-.■' 


InCao ataaj* 


Oienjen •'; ■-..■ 


; 


1 


*•% 


■fcrodnoat 


Musliman 
r 


'■:•: 


0rf*Tlj«n«tv« 


S*RJ 

■ 
J 


■ ■'■ 


i«yrl«M IkoU 111 ftfculttt 


^Jledreflfl. jL^arajQ^u __J_' ._ 
S 


< i 1 ■ • • 


er<0*al*aclj« gdj« }• 
sapoal«A 


laaa u Srebreaiku 


■ 
le. 


tedoo »j«ito 


Tic'nm 


• 


* 


■ * i- ■* 


Tcst« ..f«**n%}- dlrlAtwutt ,. _.. . .; 


• JciS&o 'ili>;'ifj l vUui.}& ; * - - - .* - .- 
* 


12. 


tn«*ij* str«nlh jctLka 


/ 


11. 


Itidivl-ljrlnr o»cttn« - • Uotvottl 


/ 


I 
L.4. 


2« t : t f * '■ ^ R n i 


Ne 


IS. 


prc«lo»t 


*'ad Delicea jc* od 1^6 J. do 1^. Z1 . .-odine vo- 
iijens. PCO aboj; djelovanja sa nccien&listi 
i klcroa?±cioir..listickih pozicio^- ->3koa r 
5£ibc;ivitnJH u eprilu 1935- sa istin se kc 
ktira. U poslednje vrijeme d?o je vise be 
dnosnih zapazanja o pojavama nacionBlizms 


i 
Eaih 

Tt- 

ute- 
tbije' 

u i 


■ 
j 458 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADNICI UDBE U BIH 
DOPUNE I PROMJENE 

ro uriTMKu V 1 


f turn, mbn% hM 1 tat 


DELld Ahmet* KJZAFSR 


a 


-p— . 


n ... 


WVUMAA" ted* kni ftmft . 


T e K' 1 T .r 1 M J ( N E 

, 1 
Zbojr'noizvr&ranja postifljtnlh zacfataJta i wx« sa tezbJa<&>oc» 
lntejwaantnin li'cim £a<Za a« i saa e&aponirao, l*to& brii^mo t%. ' 


'■ 


ovldeadje oper&tlmib veza Sluite.- 


'-- : '*- — 


' . .: =.' : ""^ - 
* 


*■'*.■ ■• *.\y • 


'•. :h* 
' "™ '■» 


-./■'■■ . \'[- ■ -" --■■■'i^ ' ' ■ : ' ''—'*,■ 


. 


• Tuzli, <M4 30.3. MtOMjENU irvtiiO: 
Hi stic 01 aa 459 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DURKOVIC, (Huse) Sulejman - "Komis" 
1930. -Bijeljina 


V 


(.^■v'V* 


■ v :-}-Zr '"' Tt vv; ■» ' f-p :^-*.vt-^ - ■■' ,s^ 'X '-■.';.■.* ^,-,>:.;i 


(0 ' '" ■ 
i. 


Prailma, ofiavo Ima i ime 


DURKOVIC Uuse -tSULEJWiON 
2- 


Paaudonim 


,f Ko::-is [1 
3. 


Codln*,mjaato, opltina i SR 
rodjanja (za atnna drJavljane 
1 drBaval 


1950. u Bioeljini, S3 Bill 
4. 


Hjeato i adraaa feoravka 
(pr«bivalilta) 


Bijeljina ul. JKj, 40 
5. 


BraSno atanje 


Oienjen 
6. 


Narodnoet 


Mn si a man 
7. 


DrSavljanotvo > <■ 


"SFHJ 
8. 


Zavriena Bkol* HI fakultet 
atrtfCna fcvaltfikacija 


Visa upravna skola 
9. 


Kailv 1 Bjeato radna 
prganlzactje gdja jo 
Bapoalen 


Gilt "Had" Bijfcljina 


s 
Radno njesto 


. Interui kont^blor 


3 


m 

[ XIV ' 


ytata k 7(9t4na>,;d3ttl*tncitj. ' 


>:.Privreda 
■ 12'.' 


Irianja atranih jetika 


■■■I 
13. 


Indivlduftlne osobine - sklonosti 
mane, hobi 


Zensksroi 
14, 


Da li ja CXan SK 


La 
15, 


Podaci lz proSlostl 1 druqe 
karaVtorlsttke vezanc ta 
proSLost 


Radio u uur~u r.i jel j.i;.;. ^ 
iskljufie:; z. o^ povrc,:<.- . = 
.-.Jest a /dovciio 2ene u :-;?:.cerariJ j/ 460 CUVART JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH DULOVIC, (Ahmeta) Sahin - "Oskova' 
1957. - Suha/Zivinice ■Llnijft radat 03 DntuIB ^ntironjar <1_^ <?J PRIJEDLOG 

ta angaiovanje saradnika na osnovu Slana 46 Pravila o radu Sluibe drSavne 
bezbjednoati 

DJULOVIC 5AKIN, sin Ahmeta i Hodii6 Zlatije, rodjen 28/3-1957. godine u 
Suhoj. opgtina Zivinice, Mueliman, drfcavijanin SFRJ, zapoalen kao pred- 
ajednik i vjersko-proavjetni referent u Odboru IZ u Zivinicania, gdjc je 
1 naetanjen. 

ObrazloSenje 

Sa Djulovi6era je SluJba uspostavila kontakt 7/10-1983. godine kada je ea 
njim obavljen razgovor po KOZ pred odlazak na hodoCaSde u Saudijsku 
Arabiju. Tom prilikoia je prenio odredjena bezbjednosno-interesantna 
zapaSanja, a od kraja 1986. godine kontakti sa njim su lntenzlvirani. Do 
aada je prezentovao viSe podataka o neprljateljsklm iatupima Osmanovi.6 
lameta, POO naSeg Sektora, Mutap£ic Oraera, lice obuhvaceno planora op. 
akcije "Trebevic" i Butkovic Mehmeda, imam u Djurdjeviku, opgtina Zivinice, 
kao i o odredjenim kretanjima u atrukturama IZ na podru£ju SR BiH. 

S obzirom da je Djulovid u dosadaSnjim kontaktiraa pruSio niz korisnih poda- 
taka o c*emu je pisan veci broj aluZbenih zabiljefiki i 2 informacije , te 
imajudi u vidu njegova objektivne mogucnosti i izra*enu apremnoat za aaradnju 
sa SluJbom, predlaiemo da ee angaJuje kao oaradnik SDB pod pseudonimom 
"OSKOVA" i ukljuii u organizovanu aaradnju aa SDB. 

Tuzla, 14/7-1987. godine. Predl.^'op^ivni rachrtk- 461 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BTH GAVRANOVIC, (Zahida) Sabit - "Gostelja" 
1949. - Nocajevici/Kladanj Na oenovu clana 49 Pravila o radu Slu2be drlavne bezb jednosti , 
podnosl se PRIJEDLOG za brisanje operativne veze GAVRANOVIC SABITA, ain Zahida, 
rodjen 3. 1. 1949 .godine u Nodajevidima, opfttina Kladanj, Musliman, 
drfcavljanin SFRJ, zavrfiio Skolu ucenika u privredi, nosilac na5e 
PI, boravi na privremenom radu u Cirihu, Svajcarska, stalno 
naatanjen u rajestu rodjenja, vodjen pod paeudonlmom "GOSTELJA". Prvi kontakt sa Gavranovidem SluJba jo oatvarlla 1984. godine 
kada nan je ukazivao na neprijateljsku djelatnost pojedlnih Ilea 
nosilaca nase PI na radu u Clrihu, Svajcarska, aa pozlclja musll- 
manskog, albanakog i srpskog nacionalizma. Nakon procjene da posje- 
duje realne mogudnosti na pradenju djelatnosti istlh krajem 1966. 
godlne ragiatrovan je kao operatlvna veza pod paeudonlmom "Gostelja 
Tako nas je informisao o neprijateljskoj djelatnosti Rarald Mine, 
Catakovid Salke, Salja Halloa, Tafaj Faika, Markovld Djordja, 
Poledica Radeta, Hid Djordja, Sendid Tomislava, Samardild 
Lazara, Idrlzi Arifa, Murteci Sabedina i druglh, u vise navrata 
obavjestavao nas je 1 o demons traci jama albanske emigracije, 
rasturanju propagandnog materljala, zatim boravcima pojedlnih 
naclonalista iz zemlje kao 5to su Vuk DraSkovid i druga bezbje- 
dnosno-lnteresantna Ilea. 

Od poeotka 1990. godlne Gavranovit? nam ni je pruJEao znafcajnija 
bezbjednosna saznanja, prije svega zbo<j cinjenice da je vetfi 
broj navedenih bezb jednosno-interesantnih Ilea odselilo iz 
Ciriha ill pak sa pojedincima iz objektivnih razloga ne 
kontaktira, te samim tlm smatramo da vise ne postoje uslovl za 462 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH Ne ravpolaSemo podaciraa da je Gavranovld do aada dekontpirlaao 
kontakte aa SluSbom koji au oatvarivani nepoaredno u zemlji ill 
kodovanom ptaanom koreapondencijom. Do aada nije nagradjivan, nitl 
SluSba prema njemu ima btlo kakvih obaveza, a na vezi su ga drSala 
dvojica ope rati vnih radnika* 

Imaju<U v> vidu navedeno predlazemo da se imenovani briSe lz 
evldencijc operatlvnlh veza 1 da se njegov material dostavi 
Upravi za analltlCko-in forma ttvne poalove i dokvunentaclju SDB 
1 razvoj informacionog alstema i unifiti. Gavranovidu demo prillkom 
narednog dolaaka u zemlju ukazati na neophodnoat duvanja tajne o 
aaradnji aa SDB. PredlaSe operatlvni radnik 
Pavlc" Zoran 

ODOBRENJE Na oanovu clana 49 Pravila o radu SDB, odobrava ae briaanje iz 
evidencije operativnlh veza GAVRANOVlC S^ffTJCTIw^i je vodjen pod 
paeudonimom "GOSTELaA" . Tuzla, 28.5.1990.godine 
463 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HADZIC, (Islama) Aznaida - "Jadranka" 
1961. - Nova Kasaba/Vlasenica 


.....5PB..TtffU fc . i«l :JSfi*£: U P I T!» 1 K V 


1. 


Pr*«lJM. o*rn> las 1 Ijm 


HADZJC IsUma A7.SAIUA y — -. 


[ 
t 


1, 


•aa^donl* 


v — ~" ' ■ 

••Jadranka" 


1 

I 


i. 


GodlM,p)««to f opltlna 1 3P 
rodj«n)a (is atxana drt*»lj*na 


1961.godinc, Nova Kasaba, opstina '. Las^nica 
SR BIH 


1 

1 
i 

1 


4. 


M)«*to l adraaa bortvfc* 

j (prablvallftta) 


I 

Nova Kasaba, Vlasenica ( 

i 

i 


3. 


arafioo ■taaja 


neudata 


«, 


■arodooat 


Muslimanka 
7. 


DrlavLJaaatvo 


SFRJ 


1. 


I ia«riaa* IfcoU 111 fakoltat 
• troCna fcrallfUuclJa 


Srcdnja ekonomaka skola 


9, 


*U«tT t nJ»«to radn* 
i upoilw 


Radna rajednica zajudnlOke sluabe u MJesnoj 
zajednicl u Mllictma 


lo. 


Radno Bjaato 


finonsiski knjigovodja 


11. 


ITrafca (?rana) djaUtiwatl 


ekonomija 


12. 


Xn«-»ja vtranlh }•«!*■ 


nc 
I J. 
/ 


— i 

1 


■ t . 


n« 1| <• f ' »ri <r* 


da 


1L 
464 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH . S S 3 I. - - ~ — * .*t* r=r t- ^ — >r,> f * J " ^ • " ' , "' ' •' ■- ■ V ' *f ?, * ■& ,y » ' "v- B **: **- «X . - , : > -■ "J* -V. '.*X > -. -/< ** 1 DOPUNE I PROMJENE 

PO UriTHiKU V 1 


Prilimt, oltro lm« 1 lrt« 


HAt>Zt£ I s lama AZSAIDA 


3 


Pttafertfn 


"JADRANKA" 


# * 


fitful broj p4Un|« 
tod kojrf >t naUU 

prMlf*A4 


TCK5T PROHJtNC 

• 
S obeirora na pospignucc rczuleace i njeno drSanje kao operatlvne 
veze u dosadasnjia kontaktima sa Sluzbom, "Jadranka" je prekatego- 
risana u oaradnlka.- 


• 


■ 

4 


. ■ 

Tuzll <">• . _~£/-L_ . . 10 ft?, t RIs:ic Cija 465 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH HADZIC, (Salke) SMAIL - "Mujezin" 
1915. - Begovaca/Brcko ■*sv* en, nm I 
"Z~ s t> a 


H p I T H I K V ■ f& %£$$. 

1* 


rrcslix, oCevo lnc 1 lm« 


'■*.nP..l /H.%\*t.2»/ .... ..!■ 
2. 


Pacudonla 


"KUo'iiSIil" 
3. 


Go41na,a}e«to, ©pfttlna 1 SR 
rodj«nj« (x« «tr«ne drlavljana 
1 drSava) 


r.U&.£OJ, &***$?< .-,..■.■. i, . ■,!:. 
4. 


Hjesto i adr«tu bor«v*a 
(preblvallflta) 


iircko, U.Lic:; 3r?:£* ouljpgica br. 25 


'} 


S. 


BcftCao BtAnj* 


,o!;enjen 


% 


6. 


Narodnost '.j. 


huslixnoa 
7. 


Drtavljanstvo ■ 


s;Vi<.T 
8. 


Savclttn« 9kol* 111 f*jcultet 
•tmSna kvallflic&clja 


osnov. SicoJp 
9. 


ifaei* i nrjcato radne 
ocganlzacij* gdje jo 
zapcaien 


^■dbor i3liiin^.<? '/'nrr.tui zrjJedJiice u 
Brokoa 


\ 


IP. 


ftadno ajesto 


I'redsjednik odbor; j..i-^. 
LI. 


Vrsta (qrana} djalatnoatt 


i-lcr 
ir. 


rr.a-.** 5*r'-nih Je::«(a j 


•-r-:j.*«ki 
: J. 


:r.-::vi : .« •-., -r-c.-...,. . .... j 
:, j 

i 


i 

! i 466 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ■- .".■-"' " *■:■- . ■'■ v >■'■■ **••" '"/ ■ ; V >' > lr 
17. 


Ltnlja rada 


01 
19, 


Neprijateljaka dlclatnoat na 
Koju Ja uaa)rr«n 


riepri.;jrael,isicn . . • r.* 1 ■ 


■ni3:<t nuslirirxtjokotr 


jto*C,CA>*' /'*&. 


1». 


Obrada na koju j« uanjeren 
20. 


9 

7 
M 

$ 

C 4J 

m a 

IS 

c ■ 
c 

3 


a) Hjosto.drfava l avo)atv« 
boravxa 


■v-5 : *-v 


b| Mjeaec i godlna odlaaka 
u lnoatranatvo 


c) Oft 11 j« korllten prijc 
odlaaka u Inoitranatvo 
1 na kojlfl xadaclsa 
Ulnljl) 


. ' .*-'■". 


■ 


d) HaCln odriavanje vezo 
% . 


21. 


Stepcn pouxdanostl 


pouzd.*ra 


22. 


Ko)l qa opcratlvnl radnlk dtli , 
na v«i 


Imanovic x.usib 


23. 


Oatali podacl, «lBlienja I 
prijodlozl o cp. vexi i 
flaradnJL 
' ' ' ■■ Valtnlk popunlc: 467 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH HALILOVIC, (Mehmeda) Fehim - "Adem" 
1954. - Rasljani/Brcko Socljallstieka Republlka Bosnn 1 Hercciovina 

rkpubli£ki sekrktarijat za unutraSnji: posr.ovr, 

CENTAR SLUZBI BE2BJEDN0STI TUZLA 
SEKTOR SLU2BE DRZAVNE BEZBJKONOSTI 
TUZLA 

Ltnlja rada: 03 Ro O .broj:^H0 

Radnik: 69200 Datun ev « *» '"^ PRIJEDLOG 
za brlsanje Operatlvne vcze 

Na oanovu tacke 6 1 17 Pravila o radu Slu2be drXavne bezbjcdnosti , 
predlazemo da so iz evldencije opcratlvnlh veza brtSe HALILOVK? FEHIM, 
Bin Mehmeda i <fosi<J (Jamile, rodjen 23.4 a954.godine u RaSljanlma, 
opStina Brfiko, Musliman, drSavljanln SFRJ, zapoalcn kao vjerski slu- 
Sbenik u Gornjcm Rahidu, opStina Br£ko, gdjc jo atalno i nastanjcn, 
kudni broj bb, u kojoj jo vodjon pod psoudonlmom "Adem". 

ObrazloSenjo 

Halilovid jo angaJEovan u aprilu mjoaecu 19B4.godine na kompromitujudoj 
oonovi, kojom prllikom jo izrazlo sprenrnoat da se angaXujo na zadaclma 
SDB, to amo ga u daljom radu uamjcravali na pradcnje protiyustavno 
djolatnoati Huakid Batfa, brlsana 00 naftog Sektora. 

Halilovida su na vezi do aada drSala trl operativna radntka SDB, a 
tokom rada aa njim niamo dosli do podatak* da jo dekonaplrlaao konta- 
kte aa Sluibom, 

InaSo, Halilovidu niau Slnjoni nlkakvi zna*ajnl ustupcl od atrane 
SluRbo, nltl jo materijalno nagradjtvan. 

Imrtjur<i u vidu da nakon brlaanjn 00 pad Huakltfom nomamo konkrotno 
uamjoronje za llalllovida, r.lti uslova 2a ovontuatno preusmiornvanjo 
to preillaftomo da ae tati brifto iz evldonoHo onoratlvnlh voz.i Sln^he, 
u kojoj Jo vodjon pod paeudonimom "Ad-an", ft da ao n1o*jov iloslj^ 
uputi <i Upravu za aniilitlfcko-informatlvn** poslovo 1 dokMru'nt-.icI ju 
SDH i razvoj Informaclonog a i:? tenia radi unlfttonja. 468 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH HUKIC, (Sulejmana) Bajro - "Sejn' 
1945. - G. Rainci/Kalesija 
mm^m jjigrs'wrt.-'?^ ....>..-.,.« * II PITH IKS ! 

i Pterin?, nfevo Imc I Inn- P>i lirli-mirti 

(roduia. mji'Slo. optima 1 SK 
fndento (id siranc driavljane 
1 drlava) 

Mjcslti 1 adrcsa bnrnt-fca 
(prt-bivahAU) Brjf no slan|c Dfiavljannvo III \? 13 Zanimanje (vrsta posla) Nnztv 1 mjfs n uslanovc iti 
■ prcriuKfa gdje Jc zsposlcn Vr$la fgrana) d|elatnotll HUKIC" Sulejmana BAJRO 'SEJN 1 1945. godine u Gomjim Raincima, opStina 
Kalesija, SR BiH 5036 N.TROY CHICAGO ILL 25. 
'telefon /3I2/ 583-6268 -,£& 

Oienjen 
Muslitnan SFRJ i SAD 
I Vlasnik firme Skolska sprema, odnosno itrutna 
kvalltikacija Znanje slianth jcdka Individuals osobinc — sktonosli 

ITTJIK, hODt Da II Jr tltn 5K Portiel 17 proAloall 1 druge 
keraktrnstlkr vrrtne n pro* loaf Vlasnik firme EIS Cikago zanatstvo Srednja Skolska sprema Engleski Obazriv i konspirativan Emigrant sa regulisanim statusom, 469 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH 

'i f't"(7%£u^ •*f, ( r-V<' «*■-■.-,■•(<- — -.v.*. 
17, 


Llnlja »4* 


02 


l»» 


K>pri3»t«lJ»k* dJ«l«tnoct na 


Cctnickri ociirrucij.'i 


19. 


Obrada u koju J« uwjeron 
20. 


D 

S 

ft 

ll 

<H 
C 


a 

£ 


*) Nj«ato,4rI«v« i »voJ»tvc 
bor*vk« 


Cikago - tiAD - privreneai rad / 


b> KJmk 1 godltt* odlitk* 
e InoatruutVQ 


.1968; godine -.;* 


c) Da 11 j € korllten prljc 
odlttka o lno»tr«mtvo 

*■ 1 na fcojla sadacima 
(llnlji) 


Ne 


d) VaGln ©driavanja vex« 


pisaenim putea 


21. 


Stapan pourdano*tl 


pouzdan 


33. 


Kojl 9* oparatlvnl radnlfc drEl 
iva ve«i 


Mehic Mehnedalija 


23. 


Osttll pod*cl, fcllljenj* l 
pri)edloxl o op. veil i 
varadnjl 


' "1" * A 1 ~ 1 ."plmlV r>o?unig: 470 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH IBRACEVIC, (Abdulaha) Muhamed - "Oliver" 
1944. - Sladna/Srebrenik Na osnovu £lana 51 Pravila o radu Sluiba drfavne bezbjadnoatl, podnoal •« PR 1 -1 EDLOC 

2a anga£ovanje operativne vete IBRAfiEVlC HUHAMF.DA. sin Abdulaha L Vejzovie 
Mine, rodjen 30/4-1944. godine u Sladni, opftdna Srebrenik, Musllnan, 
driavljanln SFRJ, zavr&lo oenovnu skolu, nosllac nase PI, nalnzl se da 
privremenotn radu u Beiu - Auatrlja, stalno naatanjen u mjcatu rodjenja. o i Pcvi koncakt na Ihratevlcan ostvaren je novembra 1965.godlnc kadn jc ukazao 
na neprl jateljeku djelatnosC viSe prlpadnlka nuaLlaanBke emigrncije, a posebno 
Balic SnaJJla, Valagic* Teuflk* 1 njthovih vera Hadiic Salama, POO nai«g Sektora, 
Us Bajramovlc Davuda i druglh. Ton prillkom sa njin Jc dogovoreno da prat I 
nepri Jatel jsku djelatnost pomenutih ilea 1 da nas o njlhovom drainju 
blagovreaeno obavja&tava, u ko* snislu su nu date L odradjene Inatrukcije. 

Ibraievic naa Ja u peroCeklon perlodu radovno obavjeStavao o zapaianjiwa za 
Hadzica 1 Ilea u vail, na osnovu £«ga Je do aada naplsana Jedna redovna 
Informacija, dvoje lnformatlvna depefta 1 trl slutbene zabllJeSkc. Tuzls. 10/6-1987. godine. Predlaic opcratlvnl radnlk 
Mehic Mehmedaii )a I> U B K J. S \ F. 

N:i osnovu Olan.i SI Pravila o radu SUB. odi»br:iv« s« aiiK.igovai! jt- (.^rA*:.v: 
MiliAMLUA kti<i opur;itivit« wvz- ki.).; «*u se v<>dllf pod psrudonlr.i- ":..'■.:..-' Hudimir sik^'Jl^ 471 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH IBRISBEGOVIC, (Hasana) Zijah - "T-54" 
1927. -BijeUina KSlll> SR hill 
S- DB CI.Nf Ml T u z 1 3 - $/& Mt> UPITNIK S ■ICtllllf. .K.'Vi. (lilt- I 1, ['-'u.Ittnlm f<«pMltiA.I SRI Mjiv»lo 1 rttlrru KimtIm 

(prrWr.»ll5M) llr.tfno »ljrik N'Ar^HlfliV^I DrtjrlMnttrp JUnimanic (vr*(A po*1.iJ I IBRl£BEGOVT£ /Hasana/ ZIJA.H 

i 

12.2.1927 u Bijeljini, SR BiH 
Tuzla, Skojevska 2? ozenjen 
Musliman 

SFRJ 


VjaI.i (ijr.in.i) .1i.-!.i1ii<> 11 sluSbenik 'Angrosirovina" T U 2la komercijalni poslovi tv.unii*.„-ii.i *• razreda osnovne gkole i zvanje VK radni 

ka u trgovini /ninii- tlr.mlli 1. rid ■ i.Ilk'Mll iIih' .*s..Ihii- - itH'ii >*i 
1 i<in< Ihihi ne posnaje strane Jezike 1 j. 11 | + - ('tin d |Vi ' fr - t* |if.*!|.'*'p 1 .trtitf- :Uje £lan SKo T 

Bio aaradnik do 1%6. ^od 472 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 19. tffc & 


;i v .Mi. ; V Kopi ni'prli.iiiTiiiS il;. I 1 i. 
ct^dkluK' (Imlji f.i.1.i| 5! 

o 2 

■ i 


'- II In-^lr.ijlstct* c) y* Ji k turlite-n prltf 

^ oJlaitji u iMtflfitialfti J n.i ,i ^m .-.* '^. .• .-, 


Slqvp r<wi.Uft£f*i[ vtr^dnitM Koit yi orcrdtirjil rataii* <JrH 0»blJ poiLui. itilllK(i|4 I [vrlK'.iIofl 
o «r*vJnlbu I uudnll IS > 7. 1972. g, Patriotizam Unutrasnja problematilca, 

usmjeren na pojedince po liniji 13 Pouzdan Uusi6 ReSid, unutro:i.problcmatika <tJf»4 IM l! p i t n I U OpunU): 

i'itrayevic R. 473